ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6230/10.10.2017 6230 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.23.387 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Кошарите"
Номер по предходен план: 023387

НИВА, площ: 25,778 (двадесет и пет цяло и седемстотин седемдесет и осем) дка,
Десета категория
208,80
2 6229/09.10.2017 6229 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.18.506 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Бадемите"
Номер по предходен план: 004830

ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, площ: 117,434 (сто и седемнадесет цяло и четиристотин тридесет и четири) дка,
Десета категория
225 473,30
3 6225/06.10.2017 6225 с.Козичино
кв.29, УПИ I-58

ДВОРНО МЯСТО, площ: 195,00 (сто деветдесет и пет) кв.м,
195/5870 ид.ч. /сто деветдесет и пет от пет хиляди осемстотин и седемдесет идеални части/ от 5870 кв.м. /пет хиляди осемстотин и седемдесет квадратни метра/
444,60
4 6226/06.10.2017 6226 с.Козичино
кв.63, УПИ II-203

ДВОРНО МЯСТО, площ: 260,00 (двеста и шестдесет) кв.м,
260/4370 ид.ч. /двеста и шестдесет от четири хиляди триста и седемдесет идеални части/ от 4370 кв.м. /четири хиляди триста и седемдесет квадратни метра/
592,80
5 6227/06.10.2017 6227 с.Козичино
кв.63, УПИ III-203

ДВОРНО МЯСТО, площ: 425,00 (четиристотин двадесет и пет) кв.м,
425/4250 ид.ч. /четиристотин двадесет и пет от четири хиляди двеста и петдесет идеални части/ от 4250 кв.м. /четири хиляди двеста и петдесет квадратни метра/
969,00
6 6206/27.09.2017 6206 с.Горица
кв.19 УПИ VІІ-423
ДВОРНО МЯСТО, площ: 20,00 (двадесет) кв.м,
20/1040 /двадесет от хиляда и четиридесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1040кв.м. /хиляда и четиридесет квадратни метра/
45,60
7 6207/27.09.2017 6207 с.Горица
кв.19 УПИ VІІІ-423
ДВОРНО МЯСТО, площ: 87,00 (осемдесет и седем) кв.м,
87/1652 /осемдесет и седем от хиляда шестстотин петдесет и две/ идеални части от дворното място, цялото на площ 1652кв.м. /хиляда шестстотин петдесет и два квадратни метра/
198,40
8 6205/27.09.2017 6205 с.Козичино
кв.27 УПИ V
ДВОРНО МЯСТО, площ: 35,00 (тридесет и пет) кв.м,
35/2670 /тридесет и пет от две хиляди шестстотин и седемдесет/ иделни части от дворното място, цялото на площ от 2670кв.м. /две хиляди шестстотин и седемдесет квадратни метра/
79,80
9 6204/26.09.2017 6204 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.404 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
кв.7, УПИ XVІ по регулационния план на гр.Каблешково

ДВОРНО МЯСТО, площ: 539,00 (петстотин тридесет и девет) кв.м,
539/672 ид.ч. /петстотин тридесет и девет идеални части/ от 672 кв.м. /шестстотин седемдесет и два квадратни метра/
2 422,00
10 6203/26.09.2017 6203 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.153 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
кв.4, УПИ VIІІ - 40,41 по регулационния план на гр.Ахелой

ДВОРНО МЯСТО, площ: 772,00 (седемстотин седемдесет и два) кв.м,

4 162,80
11 6202/25.09.2017 6202 с.Горица
кв.13 УПИ ХV-402
ДВОРНО МЯСТО, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
25/1300 /двадесет и пет от хиляда и триста/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1300кв.м. /хиляда и триста квадратни метра/
57,00
12 6201/25.09.2017 6201 с.Медово
кв.38 УПИ ІІ - 66
ДВОРНО МЯСТО, площ: 687,00 (шестстотин осемдесет и седем) кв.м,

Вместо 610кв.м. да се чете 687кв.м.
1 566,40
13 6174/05.09.2017 6174 с.Козичино
кв.25, УПИ I
ДВОРНО МЯСТО, площ: 265,00 (двеста шестдесет и пет) кв.м, 265/4323(двеста шестдесет и пет от четири хиляди триста двадесет и три) идеални части от 4323 кв.м.(четири хиляди триста двадесет и три квадратни метра)
604,20
14 6171/29.08.2017 6171 с.Бата
кв.8, УПИ III-168

ДВОРНО МЯСТО, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
25/800 ид.ч. (двадесет и пет от осемстотин идеални части) от 800 кв.м. (осемстотин квадратни метра)
57,00
15 6170/29.08.2017 6170 с.Каменар
УПИ I, кв.15
ДВОРНО МЯСТО, площ: 46,00 (четиридесет и шест) кв.м, 46/1215(четиридесет и шест от хиляда двеста и петнадесет ) идеални части от 1215 кв. м. (хиляда двеста и петнадесет квадратни метра)
115,40
16 6169/24.08.2017 6169 с.Каменар
кв.14, УПИ I-159

ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 080,00 (хиляда и осемдесет) кв.м,

2 708,60
17 6168/16.08.2017 6168 с.Белодол
кв.10, УПИ I-84
ДВОРНО МЯСТО, площ: 90,00 (деветдесет) кв.м,
90/2090 ид.ч. (деветдесет от две хиляди и деветдесет идеални части) от 2090 кв.м. (две хиляди и деветдесет квадратни метра)
209,50
18 6167/15.08.2017 6167 с.Страцин
кв.1, УПИ I-99
ДВОРНО МЯСТО, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
25/1137 (двадесет и пет от хиляда сто тридесет и седем) идеални части от 1137 кв.м. (хиляда сто тридесет и седем квадратни метра)
102,10
19 6163/26.07.2017 6163 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1277 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
кв.78 УПИ ІІ по регулационния план на гр.Каблешково
ДВОРНО МЯСТО, площ: 677,00 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м,
/за друг обществен обект, комплекс/
3 042,10 1448/23.11.2000; 1837/22.04.2002
20 6162/26.07.2017 6162 с.Бата
кв.11, УПИ III-131

ДВОРНО МЯСТО, площ: 55,00 (петдесет и пет) кв.м,
55/1196 (петдесет и пет от хиляда сто деветдесет и шест) идеални части от 1196 кв.м. (хиляда сто деветдесет и шест квадратни метра)
125,40
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2017 | Намерени са 5447 записа