ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6123/06.04.2017 6123 с.Горица
кв.32, УПИ V-873
ДВОРНО МЯСТО, площ: 15,00 (петнадесет) кв.м,
15/685 (петнадесет от шестстотин осемдесет и пет) идеални части от 685 кв.м. (шестстотин осемдесет и пет квадратни метра)
34,20
2 6122/06.04.2017 6122 с.Страцин
кв.19, УПИ XIII-311
ДВОРНО МЯСТО, площ: 72,00 (седемдесет и два) кв.м,
72/771 (седемдесет и две от седемстотин седемдесет и една) идеални части от 771 кв.м. (седемстотин седемдесет и един квадратни метра)
294,10
3 6119/03.04.2017 6119 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.502.126 по КК и КР на гр.Ахелой
УПИ І в кв.31 по регулационния план на гр.Ахелой
ДВОРНО МЯСТО, площ: 201,00 (двеста и един) кв.м,
/за трафопост/
1 724,60
4 6120/03.04.2017 6120 с.Медово
местност "Драката"
Имот №007061
НИВА, площ: 0,950 (нула цяло и деветстотин и петдесет) дка,
Пета категория
97,80
5 6117/30.03.2017 6117 с.Лъка
кв.7, УПИ XI-79
ДВОРНО МЯСТО, площ: 5,00 (пет) кв.м,
5/821 (пет от осемстотин двадесет и една) идеални части от 821 кв.м. (осемстотин двадесет и един квадратни метра)
12,50
6 6118/30.03.2017 6118 с.Порой
кв.26, УПИ V
ДВОРНО МЯСТО, площ: 610,00 (шестстотин и десет) кв.м,
1 390,80
7 6116/14.03.2017 6116 с.Медово
УПИ XV, кв.10
ДВОРНО МЯСТО, площ: 83,00 (осемдесет и три) кв.м, 83/1732 (осемдесет и три от хиляда седемстотин тридесет и две) идеални части от 1732кв.м.(хилада седемстотин тридесет и два квадратни метра)
189,20
8 6114/09.03.2017 6114 с.Порой
местност "Изворите"
Имот №009165
НИВА, площ: 1,001 (един цяло и един) дка,
Трета категория
154,50
9 6115/09.03.2017 6115 с.Порой
местност "Изворите"
Имот №091092
НИВА, площ: 0,802 (нула цяло и осемстотин и два) дка,
Трета категория
123,80
10 6113/06.03.2017 6113 с.Габерово
УПИ IX, кв.11
ДВОРНО МЯСТО, площ: 105,00 (сто и пет) кв.м, 105/1280 (сто и пет от хиляда двеста и осемдесет) идеални части от 1280 кв.м. (хиляда двеста и осемдесет квадратни метра)
239,40
11 6112/06.03.2017 6112 с.Козичино
УПИ II, кв.36
ДВОРНО МЯСТО, площ: 105,00 (сто и пет) кв.м, 105/5755 (сто и пет от пет хиляди седемстотин петдесет и пет) идеални части от 5755кв.м.(пет хиляди седемстотин петдесет и пет квадратни метра)
219,20
12 6111/06.03.2017 6111 с.Лъка
УПИ I, кв.11
ДВОРНО МЯСТО, площ: 13,00 (тринадесет) кв.м, 13/695(тринадесет от шестстотин деветдесет и пет ) идеални части от 695 кв.м.(шестстотин деветдесет и пет квадратни метра)
32,60
13 6106/02.03.2017 6106 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.397 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК
УПИ І кв.7 по регулационния план на гр.Каблешково
ДВОРНО МЯСТО, площ: 843,00 (осемстотин четиридесет и три) кв.м,
3 987,40 1129/12.09.2000; 1534/18.12.2000
14 6110/02.03.2017 6110 с.Гълъбец
УПИ ХVІ-257 кв.28
ДВОРНО МЯСТО, площ: 12,00 (дванадесет) кв.м,
12/842 /дванадесет от осемстотин четиридесет и две/ идеални части от дворното място, цялото на площ 842кв.м. /осемстотин четиридесет и два квадратни метра/
49,00
15 6109/02.03.2017 6109 с.Каменар
УПИ Х кв.9
ДВОРНО МЯСТО, площ: 633,00 (шестстотин тридесет и три) кв.м,
1 587,60 ОПС Йосиф Тобиев Каменков
16 6108/02.03.2017 6108 с.Лъка
УПИ VІ кв.27
ДВОРНО МЯСТО, площ: 20,00 (двадесет) кв.м,
20/1124 /двадесет от хиляда сто двадесет и четири/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1124кв.м. /хиляда сто двадесет и четири квадратни метра/
50,20
17 6104/23.02.2017 6104 с.Белодол
УПИ V, кв.20
ДВОРНО МЯСТО, площ: 15,00 (петнадесет) кв.м,
34,20
18 6098/23.02.2017 6098 с.Горица
кв.33 УПИ ХХ-142
ДВОРНО МЯСТО, площ: 7,00 (седем) кв.м,
7/663 /седем от шестстотин шестдесет и три/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 663кв.м. /шестстотин шестдесет и три квадратни метра/
14,60
19 6099/23.02.2017 6099 с.Горица
кв.33 УПИ ХХV-136
ДВОРНО МЯСТО, площ: 5,00 (пет) кв.м,
5/656 /пет от шестстотин петдесет и шест/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 656кв.м. /шестстотин петдесет и шест квадратни метра/
10,40
20 6100/23.02.2017 6100 с.Горица
кв.33 УПИ ХХІІ-709
ДВОРНО МЯСТО, площ: 29,00 (двадесет и девет) кв.м,
29/807 /двадесет и девет от осемстотин и седем/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 807кв.м. /осемстотин и седем квадратни метра/
60,60
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2017 | Намерени са 5400 записа