ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6266/27.02.2018 6266 с.Александрово
местност "Габарака"
Имот №000004
ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ, площ: 1,503 (един цяло и петстотин и три) дка,
22,10
2 6267/27.02.2018 6267 с.Александрово
местност "Габарака"
Имот №000003
ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ, площ: 885,998 (осемстотин осемдесет и пет цяло и деветстотин деветдесет и осем) дка,
14 264,60
3 6265/23.02.2018 6265 с.Страцин
кв. 27, УПИ I-261

ДВОРНО МЯСТО, площ: 65,00 (шестдесет и пет) кв.м,
65/1020 ид.ч. (шестдесет и пет от хиляда и двадесет идеални части) от 1020 кв.м. (хиляда и двадесет квадратни метра)
265,50
4 6263/22.02.2018 6263 с.Страцин
кв.3, УПИ XI
ДВОРНО МЯСТО, площ: 15,00 (петнадесет) кв.м,
15/470(петнадесет от четиристотин и седемдесет) ид.части от 470(четиристотин и седемдесет) кв.м.
61,30
5 6264/22.02.2018 6264 с.Страцин
кв.28, УПИ XI
ДВОРНО МЯСТО, площ: 18,00 (осемнадесет) кв.м,
18/628(осемнадесет от шестстотин двадесет и осем) ид. части от 628(шестстотин двадесет и осем) кв.м.
73,50
6 6262/20.02.2018 6262 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.12.64 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Рудника"
Номер по предходен план: 012064

НИВА, площ: 7,387 (седем цяло и триста осемдесет и седем) дка,
Трета категория
977,30
7 6261/07.02.2018 6261 с.Дъбник
кв.7, УПИ II-60

ДВОРНО МЯСТО, площ: 10,00 (десет) кв.м,
10/620 ид.ч. (десет от шестстотин и двадесет идеални части) от 620 кв.м. (шестстотин и двадесет квадратни метра)
22,80
8 6260/02.02.2018 6260 с.Бата
кв.29, УПИ ІІІ-271

СГРАДА, площ: 69,96 (шестдесет и девет цяло и деветдесет и шест) кв.м,
69,96/240 ид.ч. /шестдесет и девет цяло и деветдесет и шест от двеста и четиридесет идеални части/ от масивна едноетажна сграда със ЗП 240кв.м. /двеста и четиридесет квадратни метра/, постоена 1964г.

БАНЯ, площ: 240,00 (двеста и четиридесет) кв.м,
Находяща се в избата на същата сграда.
10 011,60
9 6259/01.02.2018 6259 с.Порой
кв.7 УПИ ІІІ-82
ДВОРНО МЯСТО, площ: 75,00 (седемдесет и пет) кв.м,
75/935 /седемдесет и пет от деветстотин тридесет и пет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 935кв.м. /деветстотин тридесет и пет квадратни метра/
171,00
10 6257/29.01.2018 6257 с.Козичино
кв.30 УПИ VІІ
ДВОРНО МЯСТО, площ: 100,00 (сто) кв.м,
100/2080 /сто от две хиляди и осемдесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 2080кв.м. /две хиляди и осемдесет квадратни метра/
228,00
11 6258/29.01.2018 6258 с.Козичино кв.48 УПИ ІІІ ДВОРНО МЯСТО, площ: 15,00 (петнадесет) кв.м,
15/2205 /петнадесет от две хиляди двеста и пет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 2205кв.м. /две хиляди двеста и пет квадратни метра/
34,20
12 6256/25.01.2018 6256 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1529 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
кв.10 УПИ І-59 по регулационния план на гр.Каблешково

ДВОРНО МЯСТО, площ: 56,00 (петдесет и шест) кв.м,
56/534 ид.ч. /петдесет и шест от петстотин тридесет и четири идеални части/ от 534 кв.м. /петстотин тридесет и четири квадратни метра/
251,60
13 6255/08.01.2018 6255 с.Габерово
УПИ ІІІ-11 кв.8 по плана на с.Габерово
ДВОРНО МЯСТО, площ: 190,00 (сто и деветдесет) кв.м,
190/1000 /сто и деветдесет от хиляда/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1000кв.м. /хиляда квадратни метра/
433,20
14 6254/13.12.2017 6254 с.Козичино
кв.75, УПИ I-298

ДВОРНО МЯСТО, площ: 80,00 (осемдесет) кв.м,
80/4632 ид.ч. /осемдесет от четири хиляди шестстотин тридесет и две идеални части/ от 4632 кв.м. /четири хиляди шестстотин тридесет и два квадратни метра/
182,40
15 6253/12.12.2017 6253 с.Дъбник
кв.4, УПИ III-39

ДВОРНО МЯСТО, площ: 23,00 (двадесет и три) кв.м,
23/345 ид.ч. /двадесет и три от триста четиридесет и пет идеални части/ от 345 кв.м. /триста четиридесет и пет квадратни метра/
52,40
16 6252/12.12.2017 6252 с.Косовец
кв.15, УПИ I-9

ДВОРНО МЯСТО, площ: 5,00 (пет) кв.м,
5/1220 ид.ч. /пет от хиляда двеста и двадесет идеални части/ от 1220 кв.м. /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/
11,40
17 6249/27.11.2017 6249 с.Белодол
кв.5, УПИ I-14

ДВОРНО МЯСТО, площ: 70,00 (седемдесет) кв.м,
70/970 ид.ч. /седемдесет от деветстотин и седемдесет идеални части/ от 970 кв.м. /деветстотин и седемдесет квадратни метра/
159,60
18 6251/27.11.2017 6251 с.Дъбник
кв.6, УПИ XV

ДВОРНО МЯСТО, площ: 29,00 (двадесет и девет) кв.м,
29/600 ид.ч. /двадесет и девет от шестстотин идеални части/ от 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/
66,10
19 6250/27.11.2017 6250 с.Каменар
кв.7, УПИ XXIX-1242

ДВОРНО МЯСТО, площ: 73,00 (седемдесет и три) кв.м,
73/843 ид.ч. /седемдесет и три от осемстотин четиридесет и три идеални части/ от 843 кв.м. /осемстотин четиридесет и три квадратни метра/
167,70
20 6245/17.11.2017 6245 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.480 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
ДВОРНО МЯСТО, площ: 502,00 (петстотин и два) кв.м,
2 478,90
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2018 | Намерени са 5484 записа