ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6163/26.07.2017 6163 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1277 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
кв.78 УПИ ІІ по регулационния план на гр.Каблешково
ДВОРНО МЯСТО, площ: 677,00 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м,
/за друг обществен обект, комплекс/
3 042,10 1448/23.11.2000; 1837/22.04.2002
2 6162/26.07.2017 6162 с.Бата
кв.11, УПИ III-131

ДВОРНО МЯСТО, площ: 55,00 (петдесет и пет) кв.м,
55/1196 (петдесет и пет от хиляда сто деветдесет и шест) идеални части от 1196 кв.м. (хиляда сто деветдесет и шест квадратни метра)
125,40
3 6161/26.07.2017 6161 с.Козичино
кв.36, УПИ I-187

ДВОРНО МЯСТО, площ: 100,00 (сто) кв.м,
100/2010 (сто от две хиляди и десет) идеални части от 2010 кв.м. (две хиляди и десет квадратни метра)
189,60
4 6160/26.07.2017 6160 с.Страцин
кв.1, УПИ I-99

ДВОРНО МЯСТО, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
25/1115 (двадесет и пет от хиляда сто и петнадесет) идеални части от 1115 кв.м. (хиляда сто и петнадесет квадратни метра)
102,10
5 6157/28.06.2017 6157 с.Белодол
кв.13 УПИ ХІV
СГРАДА, площ: 37,00 (тридесет и седем) кв.м,
масивна, едноетажна със застроена площ 37кв.м.
1 305,70
6 6156/28.06.2017 6156 с.Страцин
кв.16 УПИ Х-151
ДВОРНО МЯСТО, площ: 30,00 (тридесет) кв.м,
30/1175 /тридесет от хиляда сто седемдесет и пет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1175кв.м. /хиляда сто седемдесет и пет квадратни метра/
122,60
7 6155/27.06.2017 6155 с.Гълъбец
кв.6, УПИ VI-45

ДВОРНО МЯСТО, площ: 19,00 (деветнадесет) кв.м,
19/928 (деветнадесет от деветстотин двадесет и осем) идеални части от 928 кв.м. (деветстотин двадесет и осем квадратни метра)
117,30
8 6154/27.06.2017 6154 с.Лъка
кв.11, УПИ VIII-13

ДВОРНО МЯСТО, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
25/825 (двадесет и пет от осемстотин двадесет и пет) идеални части от 825 кв.м. (осемстотин двадесет и пет квадратни метра)
62,70
9 6151/15.06.2017 6151 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1157 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК
кв.18 УПИ V по регулационния план на гр.Каблешково
ДВОРНО МЯСТО, площ: 775,00 (седемстотин седемдесет и пет) кв.м,
3 482,50
10 6152/15.06.2017 6152 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1158 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК
кв.18 УПИ VІ по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 221,00 (хиляда двеста двадесет и един) кв.м,
5 486,60
11 6150/13.06.2017 6150 с.Дъбник
УПИ XII, кв.9
ДВОРНО МЯСТО, площ: 93,00 (деветдесет и три) кв.м, 93/605(деветдесет и три от шестстотин и пет)идеални части от 605кв.м (шестстотин и пет квадратни метра)
194,20
12 6149/13.06.2017 6149 с.Козичино
УПИ I, кв.76
ДВОРНО МЯСТО, площ: 40,00 (четиридесет) кв.м, 40/4523(четиридесет от четири хиляди петстотин двадесет и три) идеални части от 4523кв.м.( четири хиляди петстотин двадесет и три квадратни метра)
75,80
13 6147/13.06.2017 6147 с.Лъка
УПИ II, кв.18
ДВОРНО МЯСТО, площ: 12,00 (дванадесет) кв.м, 12/1111(дванадесет от хиляда сто и единадесет) идеални части от 1111кв.м.(хиляда сто и единадесет квадратни метра)
30,10
14 6148/13.06.2017 6148 с.Порой
УПИ I, кв.3
ДВОРНО МЯСТО, площ: 142,00 (сто четиридесет и два) кв.м, 142/1235(сто четиридесет и две от хиляда двеста тридесет и пет) идеални части от 1235кв.м.(хиляда двеста тридесет и пет квадратни метра)
323,80
15 6146/07.06.2017 6146 с.Страцин
Имот №000077

НАСЕЛЕНО МЯСТО, площ: 47,456 (четиридесет и седем цяло и четиристотин петдесет и шест) дка,
161 208,00
16 6144/29.05.2017 6144 с.Александрово Имот №000001, местност "Корията" ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ, площ: 0,997 (нула цяло и деветстотин деветдесет и седем) дка,
14,70
17 6145/29.05.2017 6145 с.Александрово Имот №000002, местност "Корията" ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ, площ: 1 055,577 (хиляда петдесет и пет цяло и петстотин седемдесет и седем) дка,
16 994,80
18 6142/23.05.2017 6142 с.Козичино
кв.52 УПИ І-225
ДВОРНО МЯСТО, площ: 108,00 (сто и осем) кв.м,
108/4265 /сто и осем от четирихиляди двеста шестдесет и пет/ идеални части от 4265кв.м. /четири хиляди двеста шестдесет и пет квадратни метра/
246,20
19 6140/18.05.2017 6140 с.Горица
кв.7, УПИ XII
СГРАДА, площ: 132,96 (сто тридесет и два цяло и деветдесет и шест) кв.м,
Полумасивна едноетажна сграда със застроена площ 132,96кв.м. /сто тридесет и две цяло и деветдесет и шест стотини квадратни метра/, построена през 1972г.
1 572,00
20 6141/18.05.2017 6141 с.Горица
УПИ XI, кв.18
ДВОРНО МЯСТО, площ: 27,00 (двадесет и седем) кв.м, 27/750(двадесет и седем от седемстотин и петдесет) идеални части от 750кв.м. (седемстотин и петдесет )
56,40
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2017 | Намерени са 5429 записа