ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6249/27.11.2017 6249 с.Белодол
кв.5, УПИ I-14

ДВОРНО МЯСТО, площ: 70,00 (седемдесет) кв.м,
70/970 ид.ч. /седемдесет от деветстотин и седемдесет идеални части/ от 970 кв.м. /деветстотин и седемдесет квадратни метра/
159,60
2 6251/27.11.2017 6251 с.Дъбник
кв.6, УПИ XV

ДВОРНО МЯСТО, площ: 29,00 (двадесет и девет) кв.м,
29/600 ид.ч. /двадесет и девет от шестстотин идеални части/ от 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/
66,10
3 6250/27.11.2017 6250 с.Каменар
кв.7, УПИ XXIX-1242

ДВОРНО МЯСТО, площ: 73,00 (седемдесет и три) кв.м,
73/843 ид.ч. /седемдесет и три от осемстотин четиридесет и три идеални части/ от 843 кв.м. /осемстотин четиридесет и три квадратни метра/
167,70
4 6245/17.11.2017 6245 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.480 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
ДВОРНО МЯСТО, площ: 502,00 (петстотин и два) кв.м,
2 478,90
5 6246/17.11.2017 6246 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.481 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
ДВОРНО МЯСТО, площ: 397,00 (триста деветдесет и седем) кв.м,
1 960,40
6 6247/17.11.2017 6247 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.482 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 103,00 (хиляда сто и три) кв.м,
4 945,90
7 6248/17.11.2017 6248 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.483 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.Бургас
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 466,00 (хиляда четиристотин шестдесет и шест) кв.м,
7 239,30
8 6244/17.11.2017 6244 с.Порой
кв.3 УПИ ІІІ-18
ДВОРНО МЯСТО, площ: 80,00 (осемдесет) кв.м,
80/1320 /осемдесет от хиляда триста и двадесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1320кв.м. /хиляда триста и двадесет квадратни метра/
182,40
9 6240/13.11.2017 6240 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.506.115 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

кв.171 УПИ VІІ-2601 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 370,00 (триста и седемдесет) кв.м,
5 846,00
10 6241/13.11.2017 6241 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.504.43 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

кв.191 УПИ ІV-6045 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 240,00 (хиляда двеста и четиридесет) кв.м,
27 900,00
11 6242/13.11.2017 6242 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.504.41 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

кв.191 УПИ ІІ-6043 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 458,00 (хиляда четиристотин петдесет и осем) кв.м,
32 805,00
12 6243/13.11.2017 6243 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.504.47 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

кв.191 УПИ VІІІ-6049 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 258,00 (двеста петдесет и осем) кв.м,
5 805,00
13 6231/20.10.2017 6231 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрен със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие
ГАРАЖ, площ: 23,04 (двадесет и три цяло и четири) кв.м,
Находящ се на първи етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.28 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 2,20% идеални части от общите части на сградата

9 672,90
14 6232/20.10.2017 6232 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. от Изпълнителен директор на АГКК

УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие
ГАРАЖ, площ: 20,09 (двадесет цяло и девет) кв.м,
Находящ се на първи етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.29 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. от Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 1,92% идеални части от общите части на сградата

8 687,50
15 6233/20.10.2017 6233 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. от Изпълнителен директор на АГКК

УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие
1.АПАРТАМЕНТ, площ: 46,64 (четиридесет и шест цяло и шестдесет и четири) кв.м,
Находящ се на втори етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.6 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 4,02% идеални части от общите части на сградата
2.СКЛАД, площ: 2,87 (два цяло и осемдесет и седем) кв.м,
Находящ се на първи етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.31 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 0,16% идеални части от общите части на сградата
28 902,40
16 6234/20.10.2017 6234 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие
1.АПАРТАМЕНТ, площ: 54,73 (петдесет и четири цяло и седемдесет и три) кв.м,
Находящ се на четвърти етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представлявящ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.15 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 5,33% идеални части от общите части на сградата
2.СКЛАД, площ: 2,87 (два цяло и осемдесет и седем) кв.м,
Находящ се на първи етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представлявящ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.32 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 0,13% идеални части от общите части на сградата
33 654,60
17 6235/20.10.2017 6235 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие
1.АПАРТАМЕНТ, площ: 46,64 (четиридесет и шест цяло и шестдесет и четири) кв.м,
Находящ се четвърти етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.18 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 4,19% идеални части от общите части на сградата
2.СКЛАД, площ: 4,74 (четири цяло и седемдесет и четири) кв.м,
Находящ се първи етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.38 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 0,22% идеални части от общите части на сградата
29 638,40
18 6236/20.10.2017 6236 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие
АПАРТАМЕНТ, площ: 23,82 (двадесет и три цяло и осемдесет и два) кв.м,
Находящ се на четвърти етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.13 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части:2,14% идеални части от общите части на сградата
14 125,60
19 6237/20.10.2017 6237 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие
АПАРТАМЕНТ, площ: 40,27 (четиридесет цяло и двадесет и седем) кв.м,
Находящ се на четвърти етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.14 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 3,92% идеални части от общите части на сградата
23 880,60
20 6238/20.10.2017 6238 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие
АПАРТАМЕНТ, площ: 32,30 (тридесет и два цяло и тридесет) кв.м,
Находящ се на четвърти етаж в масивна пететажна сграда, построена 2017г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.16 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
Прилежащи части: 3,15% идеални части от общите части на сградата
19 154,30
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2017 | Намерени са 5468 записа