ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6113/06.03.2017 6113 с.Габерово
УПИ IX, кв.11
ДВОРНО МЯСТО, площ: 105,00 (сто и пет) кв.м, 105/1280 (сто и пет от хиляда двеста и осемдесет) идеални части от 1280 кв.м. (хиляда двеста и осемдесет квадратни метра)
239,40
2 6112/06.03.2017 6112 с.Козичино
УПИ II, кв.36
ДВОРНО МЯСТО, площ: 105,00 (сто и пет) кв.м, 105/5755 (сто и пет от пет хиляди седемстотин петдесет и пет) идеални части от 5755кв.м.(пет хиляди седемстотин петдесет и пет квадратни метра)
219,20
3 6111/06.03.2017 6111 с.Лъка
УПИ I, кв.11
ДВОРНО МЯСТО, площ: 13,00 (тринадесет) кв.м, 13/695(тринадесет от шестстотин деветдесет и пет ) идеални части от 695 кв.м.(шестстотин деветдесет и пет квадратни метра)
32,60
4 6106/02.03.2017 6106 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.397 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК
УПИ І кв.7 по регулационния план на гр.Каблешково
ДВОРНО МЯСТО, площ: 843,00 (осемстотин четиридесет и три) кв.м,
3 987,40 1129/12.09.2000; 1534/18.12.2000
5 6110/02.03.2017 6110 с.Гълъбец
УПИ ХVІ-257 кв.28
ДВОРНО МЯСТО, площ: 12,00 (дванадесет) кв.м,
12/842 /дванадесет от осемстотин четиридесет и две/ идеални части от дворното място, цялото на площ 842кв.м. /осемстотин четиридесет и два квадратни метра/
49,00
6 6109/02.03.2017 6109 с.Каменар
УПИ Х кв.9
ДВОРНО МЯСТО, площ: 633,00 (шестстотин тридесет и три) кв.м,
1 587,60 ОПС Йосиф Тобиев Каменков
7 6108/02.03.2017 6108 с.Лъка
УПИ VІ кв.27
ДВОРНО МЯСТО, площ: 20,00 (двадесет) кв.м,
20/1124 /двадесет от хиляда сто двадесет и четири/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1124кв.м. /хиляда сто двадесет и четири квадратни метра/
50,20
8 6104/23.02.2017 6104 с.Белодол
УПИ V, кв.20
ДВОРНО МЯСТО, площ: 15,00 (петнадесет) кв.м,
34,20
9 6098/23.02.2017 6098 с.Горица
кв.33 УПИ ХХ-142
ДВОРНО МЯСТО, площ: 7,00 (седем) кв.м,
7/663 /седем от шестстотин шестдесет и три/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 663кв.м. /шестстотин шестдесет и три квадратни метра/
14,60
10 6099/23.02.2017 6099 с.Горица
кв.33 УПИ ХХV-136
ДВОРНО МЯСТО, площ: 5,00 (пет) кв.м,
5/656 /пет от шестстотин петдесет и шест/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 656кв.м. /шестстотин петдесет и шест квадратни метра/
10,40
11 6100/23.02.2017 6100 с.Горица
кв.33 УПИ ХХІІ-709
ДВОРНО МЯСТО, площ: 29,00 (двадесет и девет) кв.м,
29/807 /двадесет и девет от осемстотин и седем/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 807кв.м. /осемстотин и седем квадратни метра/
60,60
12 6101/23.02.2017 6101 с.Горица
кв.33 УПИ ХІХ-143
ДВОРНО МЯСТО, площ: 5,00 (пет) кв.м,
5/3616 /пет от три хиляди шестстотин и шестнадесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 616кв.м. /шестстотин и шестнадесет квадратни метра/
10,40
13 6102/23.02.2017 6102 с.Горица
кв.33 УПИ ХХVІІІ
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 986,00 (хиляда деветстотин осемдесет и шест) кв.м,
4 146,80
14 6103/23.02.2017 6103 с.Горица
кв.33 УПИ ХХVІ
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 772,00 (хиляда седемстотин седемдесет и два) кв.м,
3 699,90
15 6105/23.02.2017 6105 с.Страцин
УПИ XIII, кв.29
ДВОРНО МЯСТО, площ: 70,00 (седемдесет) кв.м,
286,00
16 6097/20.02.2017 6097 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.505.141 по КК и КР на гр. Поморие,одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК
ДВОРНО МЯСТО, площ: 8,00 (осем) кв.м,
180,00
17 6095/16.02.2017 6095 с.Страцин
кв.1, УПИ II
ДВОРНО МЯСТО, площ: 20,00 (двадесет) кв.м, 20/953 (двадесет от деветстотин петдесет и три) идеални части от 953кв.м. (деветстотин петдесет и три квадратни метра)
81,70
18 6096/16.02.2017 6096 с.Страцин
кв.21, УПИ XI
ДВОРНО МЯСТО, площ: 15,00 (петнадесет) кв.м, 15/1010(петнадесет от хиляда и десет) идеални части от 1010кв.м.( хиляда и десет квадратни метра)
97,50
19 6094/13.02.2017 6094 с.Габерово
кв.11, УПИ VI
ДВОРНО МЯСТО, площ: 80,00 (осемдесет) кв.м, 80/2639(осемдесет от две хиляди шесттотин тридесет и девет) идеални части от 2639 кв.м.( две хиляди шесттотин тридесет и девет квадратни метра)
182,40
20 6092/24.01.2017 6092 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.175 по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ ХІІ в кв.38 по регулационния план на гр.Каблешково
ДВОРНО МЯСТО, площ: 30,00 (тридесет) кв.м,
30/792 /тридесет от седемстотин деветдесет и две/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 792кв.м. /седемстотин деветдесет и два квадратни метра/
214,50
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2017 | Намерени са 5391 записа