ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6151/15.06.2017 6151 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1157 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК
кв.18 УПИ V по регулационния план на гр.Каблешково
ДВОРНО МЯСТО, площ: 775,00 (седемстотин седемдесет и пет) кв.м,
3 482,50
2 6152/15.06.2017 6152 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1158 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК
кв.18 УПИ VІ по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 221,00 (хиляда двеста двадесет и един) кв.м,
5 486,60
3 6150/13.06.2017 6150 с.Дъбник
УПИ XII, кв.9
ДВОРНО МЯСТО, площ: 93,00 (деветдесет и три) кв.м, 93/605(деветдесет и три от шестстотин и пет)идеални части от 605кв.м (шестстотин и пет квадратни метра)
194,20
4 6149/13.06.2017 6149 с.Козичино
УПИ I, кв.76
ДВОРНО МЯСТО, площ: 40,00 (четиридесет) кв.м, 40/4523(четиридесет от четири хиляди петстотин двадесет и три) идеални части от 4523кв.м.( четири хиляди петстотин двадесет и три квадратни метра)
75,80
5 6147/13.06.2017 6147 с.Лъка
УПИ II, кв.18
ДВОРНО МЯСТО, площ: 12,00 (дванадесет) кв.м, 12/1111(дванадесет от хиляда сто и единадесет) идеални части от 1111кв.м.(хиляда сто и единадесет квадратни метра)
30,10
6 6148/13.06.2017 6148 с.Порой
УПИ I, кв.3
ДВОРНО МЯСТО, площ: 142,00 (сто четиридесет и два) кв.м, 142/1235(сто четиридесет и две от хиляда двеста тридесет и пет) идеални части от 1235кв.м.(хиляда двеста тридесет и пет квадратни метра)
323,80
7 6146/07.06.2017 6146 с.Страцин
Имот №000077

НАСЕЛЕНО МЯСТО, площ: 47,456 (четиридесет и седем цяло и четиристотин петдесет и шест) дка,
161 208,00
8 6144/29.05.2017 6144 с.Александрово Имот №000001, местност "Корията" ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ, площ: 0,997 (нула цяло и деветстотин деветдесет и седем) дка,
14,70
9 6145/29.05.2017 6145 с.Александрово Имот №000002, местност "Корията" ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ, площ: 1 055,577 (хиляда петдесет и пет цяло и петстотин седемдесет и седем) дка,
16 994,80
10 6142/23.05.2017 6142 с.Козичино
кв.52 УПИ І-225
ДВОРНО МЯСТО, площ: 108,00 (сто и осем) кв.м,
108/4265 /сто и осем от четирихиляди двеста шестдесет и пет/ идеални части от 4265кв.м. /четири хиляди двеста шестдесет и пет квадратни метра/
246,20
11 6140/18.05.2017 6140 с.Горица
кв.7, УПИ XII
СГРАДА, площ: 132,96 (сто тридесет и два цяло и деветдесет и шест) кв.м,
Полумасивна едноетажна сграда със застроена площ 132,96кв.м. /сто тридесет и две цяло и деветдесет и шест стотини квадратни метра/, построена през 1972г.
1 572,00
12 6141/18.05.2017 6141 с.Горица
УПИ XI, кв.18
ДВОРНО МЯСТО, площ: 27,00 (двадесет и седем) кв.м, 27/750(двадесет и седем от седемстотин и петдесет) идеални части от 750кв.м. (седемстотин и петдесет )
56,40
13 6138/12.05.2017 6138 с.Горица
кв.27, УПИ IX
ДВОРНО МЯСТО, площ: 223,00 (двеста двадесет и три) кв.м,
508,40 3919/17.09.2005; 5301/12.09.2012
14 6137/12.05.2017 6137 с.Горица
кв.27, УПИ X
ДВОРНО МЯСТО, площ: 223,00 (двеста двадесет и три) кв.м,
508,40 3919/17.09.2005; 5301/12.09.2012
15 6136/12.05.2017 6136 с.Горица
кв.27, УПИ XI
ДВОРНО МЯСТО, площ: 223,00 (двеста двадесет и три) кв.м,
508,40 3919/17.09.2005; 5301/12.09.2012
16 6132/04.05.2017 6132 с.Гълъбец
местност "Крушите"
Имот №011032
НИВА, площ: 12,927 (дванадесет цяло и деветстотин двадесет и седем) дка,
Трета категория
1 995,30
17 6131/04.05.2017 6131 с.Козичино
кв.35 УПИ VІІ-117
ДВОРНО МЯСТО, площ: 525,00 (петстотин двадесет и пет) кв.м,
525/5460 /петстотин двадесет и пет от пет хиляди четиристотин и шестдесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 5460кв.м. /пет хиляди четиристотин и шестдесет квадратни метра/
1 197,00
18 6125/28.04.2017 6125 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.506.135 по КК и КР на гр.Поморие
кв.170 УПИ ХV по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 730,00 (седемстотин и тридесет) кв.м,
11 534,00 ОПС "Евангелска петдесятна църква ІІ - Поморие"
19 6126/28.04.2017 6126 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.506.134 по КК и КР на гр.Поморие
кв.170 УПИ ХІІ по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 3 140,00 (три хиляди сто и четиридесет) кв.м,
49 612,00
20 6127/28.04.2017 6127 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.484 по КК и КР на гр.Ахелой
ДВОРНО МЯСТО, площ: 603,00 (шестстотин и три) кв.м,
2 703,90
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2017 | Намерени са 5421 записа