ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.7 и чл. 25 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени вещни права върху имота по чл. 7 ал. 2 от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6107/02.03.2017 6107 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.8.323 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
местност "Езика"
ПАСИЩЕ, площ: 12,788 (дванадесет цяло и седемстотин осемдесет и осем) дка,
Девета категория
112,50 Не
2 6090/23.01.2017 6090 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.687 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХVІІ в кв.97 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 6 670,00 (шест хиляди шестстотин и седемдесет) кв.м,
За обект - комплекс за здравеопазване
210 105,00 Не
3 6091/23.01.2017 6091 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.690 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХІХ в кв.97 по регулационния план на гр.Поморие
ТЕРЕН, площ: 1 606,00 (хиляда шестстотин и шест) кв.м,
За паркинг
49 071,30 Не
4 6079/08.12.2016 6079 гр.Каблешково
местност "Бадемите"
Поземлен имот с идентификатор 35033.18.509 по кадастралната карта и садастралните регистри на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК
ПАСИЩЕ, площ: 344,371 (триста четиридесет и четири цяло и триста седемдесет и един) дка,
Десета категория
826,50 Не
5 6051/22.11.2016 6051 с.Александрово
местност "Стопански двор"
Имот №007058
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 14,762 (четиринадесет цяло и седемстотин шестдесет и два) дка,
Четвърта категория
848,80 Не
6 6052/22.11.2016 6052 с.Порой
местност "Изворите"
Имот №000094
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 14,812 (четиринадесет цяло и осемстотин и дванадесет) дка,
Трета категория
917,60 Не
7 6053/22.11.2016 6053 с.Порой
местност "Църквата"
Имот №127026
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 1,701 (един цяло и седемстотин и един) дка,
Осма категория
29,80 Не
8 6054/22.11.2016 6054 с.Порой
местност "Църквата"
Имот №127027
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 8,147 (осем цяло и сто четиридесет и седем) дка,
Осма категория
131,20 Не
9 6055/22.11.2016 6055 с.Порой
местност "Църквата"
Имот №127028
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 0,635 (нула цяло и шестстотин тридесет и пет) дка,
Осма категория
10,20 Не
10 6046/09.11.2016 6046 с.Каменар Местност "Герена", Имот №006063 ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 39,111 (тридесет и девет цяло и сто и единадесет) дка, Категория четвърта
2 053,30 Не
11 6047/09.11.2016 6047 с.Каменар Местност "Герена", Имот №006064 ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 435,353 (четиристотин тридесет и пет цяло и триста петдесет и три) дка, Категория четвърта
22 856,00 Не
12 6044/01.11.2016 6044 гр.Каблешково Местност МИНЕРАЛНИЯ ИЗВОР
Поземлен имот с идентификатор 35033.6.538 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със заповед
№РД-18-37/27.07.2015г.
ПАСИЩЕ, площ: 2,825 (два цяло и осемстотин двадесет и пет) дка,
141,30 Не
13 6038/19.10.2016 6038 с.Лъка
местност "Водоемите"
Имот №002036
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 172,204 (сто седемдесет и два цяло и двеста и четири) дка,
Десета категория
645,80 Не
14 6039/19.10.2016 6039 с.Лъка
местност "Герена"
Имот №000082
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 150,676 (сто и петдесет цяло и шестстотин седемдесет и шест) дка,
Десета категория
519,80 Не
15 6036/14.10.2016 6036 гр.Поморие Местност "Харманите"
Имот №57491.15.102
ПАСИЩЕ, площ: 6,247 (шест цяло и двеста четиридесет и седем) дка, Четвърта категория
452,90 Не
16 6035/14.10.2016 6035 гр.Поморие Местност "Харманите"
Имот №57491.15.96
ПАСИЩЕ, площ: 6,669 (шест цяло и шестстотин шестдесет и девет) дка, Девета категория
77,40 Не
17 6034/14.10.2016 6034 гр.Поморие Местност "Харманите"
Имот №57491.15.115
ПАСИЩЕ, площ: 3,354 (три цяло и триста петдесет и четири) дка, Категория четвърта
226,40 Не
18 6033/14.10.2016 6033 гр.Поморие Местност "Харманите"
Имот №57491.15.114
ВОДОЕМ, площ: 50,979 (петдесет цяло и деветстотин седемдесет и девет) дка,
206,46 Не
19 6026/21.09.2016 6026 с.Порой местност "Изворите"
Имот №000089
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 2,000 (два) дка,
Трета категория
135,70 Не
20 6022/08.09.2016 6022 с.Дъбник местност "Станчов гроб" Имот №002073 ПУСТЕЕЩА НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ, площ: 41,479 (четиридесет и един цяло и четиристотин седемдесет и девет) дка,
429,30 Не
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2017 | Намерени са 727 записа