ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.7 и чл. 25 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени вещни права върху имота по чл. 7 ал. 2 от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6164/26.07.2017 6164 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.6.104 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
местност "Бабата"
ПАСИЩЕ, площ: 3,438 (три цяло и четиристотин тридесет и осем) дка,
Трета категория
273,80 Не
2 6165/26.07.2017 6165 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.502.161 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.Бургас
местност "Бабата"
ПАСИЩЕ, площ: 2,229 (два цяло и двеста двадесет и девет) дка,
Трета категория
164,40 Не
3 6166/26.07.2017 6166 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.502.92 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
ТЕРЕН, площ: 365,00 (триста шестдесет и пет) кв.м,
/За друг обществен обект, комплекс/
1 802,40 Не
4 6158/30.06.2017 6158 с.Бата
имот пл.№000426

ВОДОЕМ, площ: 34,042 (тридесет и четири цяло и четиридесет и два) дка,
44 935,40 Не
5 6159/30.06.2017 6159 с.Горица
имот пл.№000277

РИБАРНИК, площ: 21,162 (двадесет и един цяло и сто шестдесет и два) дка,
30 913,40 Не
6 6153/16.06.2017 6153 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.266 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
УПИ VІІ в кв.228 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 4 439,00 (четири хиляди четиристотин тридесет и девет) кв.м,
/за обект за детско заведение/
ДЕТСКА ГРАДИНА, площ: 1 353,52 (хиляда триста петдесет и три цяло и петдесет и два) кв.м,
Масивна двуетажна сграда, с идентификатор 57491.501.266.4 по КК и КР на гр.Поморие, построена 1970г., пристроена през 2014г., със застроена площ 691кв.м. и разгъната застроена площ 1353,52кв.м.
КУХНЯ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА, площ: 150,00 (сто и петдесет) кв.м,
Масивна едноетажна сграда, с идентификатор 57491.501.266.3 по КК и КР на гр.Поморие, построена през 1970г. със застроена площ 150кв.м.
849 608,00 Не 345/06.10.1999; 1779/12.03.2002; 5017/11.04.2011
7 6143/25.05.2017 6143 гр.Поморие
Имот с идентификатор: 57491.504.104 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, УПИ III, кв.93
СГРАДА, площ: 101,00 (сто и един) кв.м, едноетажна с идентификатор 57491.504.104.1 по КК и КР на гр. Поморие с предназначение: сграда за търговия, със застроена площ 101 кв.м.
СГРАДА, площ: 168,00 (сто шестдесет и осем) кв.м, едноетажна с идентификатор 57491.504.104.2 по КК и КР на гр. Поморие с предназначение: сграда за търговия, със застроена площ 168 кв.м.
СГРАДА, площ: 215,00 (двеста и петнадесет) кв.м, едноетажна с идентификатор 57491.504.104.3 по КК и КР на гр. Поморие с предназначение: сграда за търговия, със застроена площ 215 кв.м.
301 065,80 Не
8 6139/12.05.2017 6139 с.Горица
УПИ VI, кв.27
ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, площ: 2 555,00 (две хиляди петстотин петдесет и пет) кв.м,
5 825,40 Не 3919/17.09.2005; 5301/12.09.2012
9 6135/09.05.2017 6135 гр.Поморие Имот с идентификатор 57491.501.687 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК СГРАДА, площ: 3 611,82 (три хиляди шестстотин и единадесет цяло и осемдесет и два) кв.м, Здравно заведение - ПОЛИКЛИНИКА- 3611,82/3693(три хиляди шестотин и единадесет цяло и осемдесет и две стотни от три хиляди шестстоттин деветдесет и три) ид.части от РЗП 3693(три хиляди шестстотин деветдесет и три) кв.м. от масивна триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1, построена през 1977г. със ЗП 1231 кв.м.
СГРАДА, площ: 1 623,00 (хиляда шестстотин двадесет и три) кв.м, Здравно заведение - БОЛНИЦА, масивна триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.2 , построена през 1977г със ЗП 541кв.м.
СГРАДА, площ: 152,00 (сто петдесет и два) кв.м, масивна едноетажна сграда - КОТЕЛНО с идентификатор 57491.501.687.3 със ЗП 152кв.м.
3 339 227,20 Не 134/29.01.1999; 641/02.05.2000; 1799/14.03.2002; 2115/12.09.2002; 6013/04.07.2016
10 6133/04.05.2017 6133 гр.Каблешково Имот с идентификатор: 35033.501.203 по КК и КР на гр Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г.на изпълнителен директор на АГКК, УПИ X, кв.11, им.пл.№203
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 748,00 (хиляда седемстотин четиридесет и осем) кв.м, За друг обществен обект, комплекс
СГРАДА, площ: 282,00 (двеста осемдесет и два) кв.м, Административна, делова сграда, с предназначение:
за КМЕТСТВО с идентификатор 35033.501.203.1 по КК на гр. Каблешково, двуетажна със застроена площ 141кв.м., построена през 1960г.
СГРАДА, площ: 62,00 (шестдесет и два) кв.м, едноетажна с идентификатор 35033.501.203.6 по КК на гр. Каблешково с предназначение: селскостопанска сграда със застроена площ 62 кв.м.
21 196,90 Не
11 6134/04.05.2017 6134 гр.Каблешково Имот с идентификатор 35033.501.203 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г.на изпълнителен директор на АГКК, УПИ X, кв.11, пл.номер 203 по регулационен план на гр. Каблешково СГРАДА, площ: 99,00 (деветдесет и девет) кв.м, едноетажна с идентификатор 35033.501.203.2 по КК на гр. Каблешково с предназначение: сграда на транспорта, със застроена площ 99 кв.м.
СГРАДА, площ: 79,00 (седемдесет и девет) кв.м, едноетажна с идентификатор 35033.501.203.3 по КК на гр. Каблешково с предназначение: складова база, склад със застроена площ 79 кв.м.
СГРАДА, площ: 50,00 (петдесет) кв.м, едноетажна с идентификатор 35033.501.203.4 по КК на гр. Каблешково с предназначение: складова база, склад със застроена площ 50 кв.м.
СГРАДА, площ: 159,00 (сто петдесет и девет) кв.м, едноетажна с идентификатор 35033.501.203.5 по КК на гр. Каблешково с предназначение: хангар, депо, гараж със застроена площ 159 кв.м.
13 122,45 Не
12 6130/04.05.2017 6130 с.Габерово
местност "Край селото"
Имот №000086
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 16,505 (шестнадесет цяло и петстотин и пет) дка,
Седма категория
341,70 Не 2574/18.11.2003; 5986/15.04.2016
13 6129/28.04.2017 6129 с.Лъка
кв.10 УПИ VІІІ
ДВОРНО МЯСТО, площ: 11 945,00 (единадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет) кв.м,
/за озеленяване/
27 435,30 Не
14 6124/11.04.2017 6124 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.116 по КК и КР на гр.Поморие
ИНЖЕНЕРНО СЪОРЪЖЕНИЕ - КЕЙ, площ: 569,00 (петстотин шестдесет и девет) кв.м,

Съоръжението е санирано по проект "Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик "Стария пристан" - гр.Поморие и е въведено в експлоатация с разрешение за ползване №СТ-05-1605/18.09.2015г.
16 131,20 Не
15 6121/05.04.2017 6121 с.Горица
кв.8 УПИ ІV
ДВОРНО МЯСТО, площ: 4 408,00 (четири хиляди четиристотин и осем) кв.м,
/За дом за стари хора/
СГРАДА, площ: 1 668,00 (хиляда шестстотин шестдесет и осем) кв.м,
/Дом за социални услуги за възрастни с физически увреждания/
Триетажна масивна, монолитна сграда, построена през 1973г., със ЗП 556кв.м. и РЗП 1668кв.м.
СГРАДА, площ: 58,00 (петдесет и осем) кв.м,
Масивна едноетажна сграда, построена през 2009г. със ЗП 58кв.м.
81 359,10 Не
16 6107/02.03.2017 6107 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.8.323 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
местност "Езика"
ПАСИЩЕ, площ: 12,788 (дванадесет цяло и седемстотин осемдесет и осем) дка,
Девета категория
112,50 Не
17 6090/23.01.2017 6090 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.687 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХVІІ в кв.97 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 6 670,00 (шест хиляди шестстотин и седемдесет) кв.м,
За обект - комплекс за здравеопазване
210 105,00 Не
18 6091/23.01.2017 6091 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.690 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХІХ в кв.97 по регулационния план на гр.Поморие
ТЕРЕН, площ: 1 606,00 (хиляда шестстотин и шест) кв.м,
За паркинг
49 071,30 Не
19 6079/08.12.2016 6079 гр.Каблешково
местност "Бадемите"
Поземлен имот с идентификатор 35033.18.509 по кадастралната карта и садастралните регистри на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК
ПАСИЩЕ, площ: 344,371 (триста четиридесет и четири цяло и триста седемдесет и един) дка,
Десета категория
826,50 Не
20 6051/22.11.2016 6051 с.Александрово
местност "Стопански двор"
Имот №007058
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 14,762 (четиринадесет цяло и седемстотин шестдесет и два) дка,
Четвърта категория
848,80 Не
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2017 | Намерени са 742 записа