ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.7 и чл. 25 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени вещни права върху имота по чл. 7 ал. 2 от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6278/30.03.2018 6278 гр.Поморие
местност "Хонят"
Поземлен имот с идентификатор 57491.13.686 по КК и КР на гр.Поморие
МОЧУРИЩЕ, площ: 26,524 (двадесет и шест цяло и петстотин двадесет и четири) дка,
119 761,20 Не 3162/16.09.2005; 5632/16.09.2014; 5878/08.02.2016
2 6268/07.03.2018 6268 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
УПИ ІІІ кв.18а по регулационния план на гр.Поморие
ТЕРЕН, площ: 3 447,00 (три хиляди четиристотин четиридесет и седем) кв.м, За лятно кино и озеленяване
108 580,50 Не 1750/09.10.2001; 5431/12.03.2013; 5491/24.06.2013; 5551/04.12.2013; 5774/17.11.2015
3 6228/09.10.2017 6228 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.4.532 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Паная"
Номер по предходен план: 004532

ПАСИЩЕ, площ: 6,574 (шест цяло и петстотин седемдесет и четири) дка,
Четвърта категория
263,00 Не
4 6220/28.09.2017 6220 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.90 по КК и КР на гр.Поморие
кв.46 УПИ ХІ по регулационния план на гр.Поморие
СГРАДА, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
/за хангар, депо, гараж/

Масивна едноетажна сграда с идентификатор №57491.503.90.1 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 25кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/
7 680,80 Не
5 6221/28.09.2017 6221 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.90 по КК и КР на гр.Поморие
кв.46 УПИ ХІ по регулационния план на гр.Поморие
СГРАДА, площ: 26,00 (двадесет и шест) кв.м,
/за хангар, депо, гараж/

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 57491.503.90.2 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК гр.Бургас, със застроена площ 26кв.м. /двадасет и шест квадратни метра/
7 988,00 Не
6 6222/28.09.2017 6222 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.90 по КК и КР на гр.Поморие
кв.46 УПИ ХІ по регулационния план на гр.Поморие
СГРАДА, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
/за хангар, депо, гараж/

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 57491.503.90.3 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 25кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/
7 680,80 Не
7 6223/28.09.2017 6223 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.90 по КК и КР на гр.Поморие
кв.46 УПИ ХІ по регулационния план на гр.Поморие
СГРАДА, площ: 26,00 (двадесет и шест) кв.м,
/за хангар, депо, гараж/

Масивна едноетажна сграда с идентификатор 57491.503.90.4 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 26кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/
7 988,00 Не
8 6224/28.09.2017 6224 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.90 по КК и КР на гр.Поморие
кв.46 УПИ ХІ по регулационния план на гр.Поморие
СГРАДА, площ: 26,00 (двадесет и шест) кв.м,
/за хангар, депо, гараж/

Масивна едноетажна сграда с идентифекатор 57491.503.90.5 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 26кв.м. /двадасет и шест квадратни метра/
7 988,00 Не
9 6211/27.09.2017 6211 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000632

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 68,859 (шестдесет и осем цяло и осемстотин петдесет и девет) дка,
Шеста категория
2 093,30 Не
10 6212/27.09.2017 6212 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000625

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ, площ: 38,311 (тридесет и осем цяло и триста и единадесет) дка,
Шеста категория
1 164,70 Не
11 6213/27.09.2017 6213 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000619

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 3,989 (три цяло и деветстотин осемдесет и девет) дка,
Шеста категория
121,30 Не
12 6214/27.09.2017 6214 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000617

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 16,179 (шестнадесет цяло и сто седемдесет и девет) дка,
Шеста категория
491,80 Не
13 6215/27.09.2017 6215 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000616

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 1,095 (един цяло и деветдесет и пет) дка,
Шеста категория
33,30 Не
14 6216/27.09.2017 6216 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000615

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 3,753 (три цяло и седемстотин петдесет и три) дка,
Шеста категория
114,10 Не
15 6217/27.09.2017 6217 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000613

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 43,109 (четиридесет и три цяло и сто и девет) дка,
Шеста категория
1 103,60 Не
16 6218/27.09.2017 6218 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000610

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 2,114 (два цяло и сто и четиринадесет) дка,
Шеста категория
64,30 Не
17 6219/27.09.2017 6219 с.Козичино
Местност "Белнище"
Имот №000603

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 6,105 (шест цяло и сто и пет) дка,
Шеста категория
185,60 Не
18 6209/27.09.2017 6209 с.Лъка
Местност "Герена"
Имот №007072

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 11,167 (единадесет цяло и сто шестдесет и седем) дка,
Десета категория
30,20 Не 371/18.01.2000; 1765/05.03.2002
19 6210/27.09.2017 6210 с.Лъка
Местност "Герена"
Имот №000087

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 21,000 (двадесет и един) дка,
Десета категория
66,20 Не
20 6208/27.09.2017 6208 с.Лъка
Местност "Герена"
Имот №007075

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 13,219 (тринадесет цяло и двеста и деветнадесет) дка,
Десета категория
35,70 Не 371/18.01.2000; 1764/05.03.2002
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2018 | Намерени са 791 записа