ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ
# Акт за ОС Имот Площ Местоположение Начин на разпореждане Данъчна оценка Пазарна оценка Оценка ОС Крайна цена Вид разпореждане Страна по сделката Решение на ОС Заповед № Заповед дата Договор № Договор дата Правно основание
2024 г.
1 0/ ПИ с проектни идентификатори 57491.503.600, 57491.503.602, 57491.503.603, 57491.503.607, 57491.503.508 421кв.м., 217кв.м., 159кв.м, 27кв.м., 40кв.м. гр.Поморие решение на ОС 26 641,81 254 040,00 254 040,00 254 040,00 сделка по чл.15 от ЗУТ Порт хотел Поморие ЕООД №1232/01.08.2023г., №25/15.12.2023г. Д-358 25.09.2023 Д-21 16.01.2024 чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ
2 7565/12.02.2024 Поземлен имот с идентификатор 57790.501.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Порой, одобрени със Заповед №РД-18-11/16.01.1014г. на Изпълнителния директор на АГККкв.14 УПИ ХІІ по регулационния план на с.Порой 74кв.м с.Порой решение на ОС 161,30 1 810,00 1 810,00 1 810,00 право на строеж Айше Али Христем 20/15.12.2023г. РД-16-81 17.01.2024 Д-69 26.02.2024 чл.37, ал.4 от ЗОС
3 7555/11.12.2023 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККПоследно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 15.02.2023г.кв.6 УПИ І по регулационния план на с.Лъка 32кв.м с.Лъка решение на ОС 107,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 продажба Никола Тодоров Деликостов 79/25.01.2024г. РД-16-214 15.02.2024 Д-85 12.03.2024 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
4 7168/08.12.2022 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.738 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККПоследно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.11.2022г.УПИ V-5409 в кв.267 по регулационния план на гр.Поморие 8кв.м гр.Поморие решение на ОС 224,30 800,00 800,00 800,00 продажба Кимон Димитров Димитров, Надежда Иванова Димитрова, Веселин Димитров Димитров, Маргарит Радков Киров, Светлана Тодорова Кирова, Лиляна Христова Георгиева, Иван Христов Чолаков, Донка Иванова Терзиева, Анна Наумова Николова-Костова, Тодор Наумов Николов, Стефка Ташева Николова, Елена Янева Лепкова, Тодор Янев Николов, Хрисанти Кирякова Георгиева 1033/31.01.2023г. РД-16-707 03.05.2023 Д-87 13.03.2024 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
5 6089/23.01.2017 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.688 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХVІІІ в кв.97 по регулационния план на гр.Поморие 280 кв.м. гр.Поморие решение на ОС 41 233,50 0,00 0,00 0,00 право на строеж Министерство на здравеопазването №1127/18.04.2023г. РД-16-667 27.04.2023 Д-88 14.03.2024 чл.37, ал.6,т.1 от ЗОС
6 7553/20.11.2023 Поземлен имот с идентификатор 47651.501.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-16-130/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК кв.10 УПИ ІІ по регулационния план на с.Медово 8кв.м с.Медово решение на ОС 19,70 320,00 320,00 320,00 продажба Димитрина Тодорова Карабашева, Петя Атанасова Карабащева, Тодор Атанасов Карабашев 68/25.01.2024г. РД-16-213 15.02.2024 Д-98 20.03.2024 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
7 5299/22.08.2012 гр.Поморие ул.”Ангел Кънчев” 18 Поземлен имот с идентификатор 57491.507.411 5кв.м. гр.Поморие решение на ОС 113,60 390,00 390,00 390,00 право на строеж Балас Адамов Турнов 74/25.01.2024г. РД-254 23.02.2024 Д-104 28.03.2024 чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС
8 7541/28.09.2023 кв.4 УПИ І-27 по регулационния план на с.Габерово 38кв.м с.Габерово решение на ОС 115,50 950,00 950,00 950,00 продажба Рафие Османова Халилова 17/15.12.2023г. РД-16-77 17.01.2024 Д-116 01.04.2024 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
9 7227/30.03.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККУПИ ХVІІІ кв.255 по регулационния план на гр.ПомориеПредишен идентификатор: 57491.501.322 213кв.м гр.Поморие решение на ОС 431,70 6 700,00 6 700,00 6 700,00 право на строеж "Електроразпределение ЮГ" ЕАД 19/15.12.2023г. РД-16-33 10.01.2024 Д-139 17.04.2024 чл.37, ал.4, т.4 и ал.7, от ЗОС, ал.5 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.62, ал.2, във връзка с чл.64, ал.8 от Закона за енергетиката
10 7567/19.02.2024 Поземлен имот с идентификатор 18229.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец, одобрени със Заповед №РД-18-7/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГККкв.30 УПИ VІІІ по регулационния план на с.Гълъбецадминистративен адрес: с.Гълъбец ул."Николай Лъсков" №41 486,5/973 кв.м. в ид.ч. от 973кв.м. с.Гълъбец решение на ОС 3 004,15 10 703,00 10 742,00 10 742,00 продажба Петър Стоянов Гечев 33/15.12.2023г. и 123/28.03.2024г. РД-16-612 17.04.2024 Д-148 23.04.2024 чл.35, ал.3 от ЗОС
11 7577/05.03.2024 Поземлен имот с идентификатор 57491.503.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККкв.19а УПИ ІІІ по регулационния план на гр.Помориеадминистративен адрес: гр.Поморие, ул."П.К.Яворов" 294,500кв.м гр.Поморие решение на ОС 9 275,80 102 340,00 103 075,00 103 075,00 продажба "Порт хотел Поморие" ЕООД 129/28.03.2024г. РД-16-601 16.04.2024 Д-149 24.04.2024 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
12 7564/01.02.2024 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.480 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГККкв.23 УПИ VІ-480 по регулационния план на гр.КаблешковоАдминистративен адрес: гр.Каблешково ул."Стефан Караджа" №9 467кв.м гр.Каблешково решение на ОС 3 172,10 17 750,00 23 350,00 23 350,00 продажба Слави Стоянов Стойков 121/28.03.2024г. РД-16-614 17.04.2024 Д-161 08.05.2024 чл.35, ал.3 от ЗОС
13 7588/12.03.2024 кв.КаменарПоземлен имот с идентификатор 57491.601.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-128/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.3 УПИ ІІ по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменарадминистративен адрес: гр.Поморие, кв.Каменар, ул."Трети март" №25 34кв.м гр.Поморие решение на ОС 364,90 1 560,00 1 560,00 1 560,00 продажба "БИ ЕС ДЖИ ВИ" ЕООД и Бонка Станчева Николова 161/25.04.2024г. РД-16-862 16.05.2024 Д-188 27.05.2024 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
14 6240/13.11.2017 Поземлен имот с идентификатор 57491.506.115 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГККкв.171 УПИ VІІ-2601 по регулационния план на гр.Поморие 370кв.м гр.Поморие решение на ОС 742,30 3 510,00 3 510,00 3 510,00 право на строеж Христо Маринов Йорданов и Елена Йосифова Йорданова 169/25.04.2024г. РД-16-908 21.05.2024 Д-192 29.05.2024 чл.38, ал.2 от ЗОС
15 7148/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.416 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.38 УПИ Х по регулационния план на с.Лъка 389кв.м с.Лъка търг 1 191,30 20 230,00 20 230,00 28 322,00 продажба "РАВ Сервиз" ЕООД 117/28.03.2024г. РД-16-869 17.05.2024 Д-204 05.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
16 7147/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.38 УПИ ІХ по регулационния план на с.Лъка 358кв.м с.Лъка търг 1 096,30 18 620,00 18 620,00 22 344,00 продажба "РАВ Сервиз" ЕООД 117/28.03.2024г. РД-16-876 17.05.2024 Д-205 05.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
17 7149/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.38 УПИ ХІ по регулационния план на с.Лъка 356кв.м с.Лъка търг 1 090,20 18 510,00 18 510,00 25 914,00 продажба "РАВ Сервиз" ЕООД 117/28.03.2024г. РД-16-867 17.05.2024 Д-206 05.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
18 7590/14.03.2024 Поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК. УПИ II, кв.106 по регулационния план на гр. Поморие. Адрес: гр. Поморие, ул "Морска". 26,80 кв.м. гр.Поморие решение на ОС 472,10 2 240,00 2 240,00 2 240,00 право на надстрояване и/или пристрояване Калинка Петрова Георгиева, Станислав Енев Георгиев, Милена Енева Георгиева 171/25.04.2024г. РД-16-907 21.05.2024 Д-209 06.06.2024 чл.38 ал.2 от ЗОС
19 7554/29.11.2023 Поземлен имот с идентификатор 00271.501.271 (нула, нула, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, едно)по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Александрово, одобрени със Заповед №РД-18-133/25.07.2022г. на Изпълнителен директор на АГКК.Адрес на поземления имот: с.Александрово, ул. "Николай Хайтов" №14Номер по регулационния план: кв.23, УПИ VII 722кв.м с.Александрово търг 2 194,90 30 320,00 30 320,00 33 352,00 продажба Лиляна Анатолевна Мутева 118/28.03.2024г. РД-16-873 17.05.2024 Д-210 07.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
20 7126/05.10.2022 Поземлен имот с идентификатор 00271.501.269 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Александрово, одобрени със Заповед №РД-18-133/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.23 УПИ V по регулационния план на с.Александрово 745кв.м с.Александрово търг 2 074,10 31 290,00 31 290,00 34 419,00 продажба Лиляна Анатолевна Мутева 118/28.03.2024г. РД-16-872 17.05.2024 Д-211 07.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
21 6076/02.12.2016 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1178 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед РД- 18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, кв.20, УПИ I по регулационния план на гр. Каблешково 948кв.м гр.Каблешково търг 5 897,00 38 870,00 38 870,00 42 757,00 продажба "Профит" ООД 116/28.03.2024г. РД-16-883 17.05.2024 Д-214 11.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
22 5971/23.03.2016 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1159 по КК и КР на гр.Каблешковокв.19 УПИ ІІ по регулационния план на гр.Каблешково 672кв.м гр.Каблешково търг 4 564,60 27 550,00 27 550,00 38 570,00 продажба "Профит" ООД 116/28.03.2024г. РД-16-879 17.05.2024 Д-213 11.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
23 5972/23.03.2016 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1160 по КК и КР на гр.Каблешковокв.19 УПИ ІІІ по регулационния план на гр.Каблешково 687кв.м гр.Каблешково търг 4 666,40 28 170,00 28 170,00 42 255,00 продажба "Профит" ООД 116/28.03.2024г. РД-16-880 17.05.2024 Д-216 11.06.2024 чл.35 ал.1 от ЗОС
24 5973/23.03.2016 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1161 по КК и КР на гр.Каблешковокв.19 УПИ ІV по регулационния план на гр.Каблешково 686кв.м гр.Каблешково търг 4 659,70 28 130,00 28 130,00 39 382,00 продажба "Оазис Тур" АД 116/28.03.2024г. РД-16-881 17.05.2024 Д-212 11.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
25 5974/23.03.2016 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1162 по КК и КР на гр.Каблешковокв.19 УПИ V по регулационния план на гр.Каблешково 733кв.м гр.Каблешково търг 4 978,90 30 050,00 30 050,00 42 070,00 продажба "Оазис Тур" АД 116/28.03.2024г. РД-16-882 17.05.2024 Д-215 11.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
26 7150/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.38 УПИ ХІІ по регулационния план на с.Лъка 286кв.м с.Лъка търг 956,40 14 870,00 14 870,00 16 357,00 продажба Фабиен Илиев Башев 117/28.03.2024г. РД-16-868 17.05.2024 Д-217 12.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
27 6071/02.12.2016 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1173 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед РД- 18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, кв.20, УПИ VI по регулационния план на гр. Каблешково 681кв.м гр.Каблешково търг 4 236,20 27 920,00 27 920,00 30 712,00 продажба Хамза Ахмед Ахмед 116/28.03.2024г. РД-16-870 17.05.2024 Д-221 17.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
28 6070/02.12.2016 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1172 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед РД- 18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, кв.20, УПИ VII по регулационния план на гр. Каблешково 764кв.м гр.Каблешково търг 4 752,50 31 320,00 31 320,00 34 452,00 продажба Мехмед Ахмедов Хасанов 116/28.03.2024г. РД-16-871 17.05.2024 Д-222 17.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
29 7590/14.03.2024 Поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК. УПИ II, кв.106 по регулационния план на гр. Поморие. Адрес: гр. Поморие, ул "Морска". 133,37 гр.Поморие решение на ОС 2 349,60 11 075,00 11 075,00 11 075,00 право на строеж Георги Янакиев Янчев и Станчо Йовков Станев 170/24.04.2024г. РД-16-906 21.05.2024 Д-223 17.06.2024 чл.38, ал.2 от ЗОС
30 7436/20.07.2023 кв.21 УПИ ХІІІ-243 по регулационния план на с.Страцин 65кв.м с.Страцин решение на ОС 401,40 2 270,00 2 270,00 2 270,00 продажба Анка Петкова Станчева, Атанаска Петкова Василева 71/25.01.2024г. РД-16-1024 07.06.2024 Д-224 17.06.2024 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
31 7144/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.413 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.38 УПИ VІ по регулационния план на с.Лъка 331кв.м с.Лъка търг 1 013,70 17 870,00 17 870,00 19 657,00 продажба "Абир" АД 117/28.03.2024г. РД-15-875 17.05.2024 Д-225 17.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
32 6350/21.09.2018 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.697по КККР на гр. Поморие, община Поморие,одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. наИзпълнителен директор на АГККМестност "Малкото езеро"Стар идентификатор: 57491.501.387Номер по предходен план: кв.253, УПИ X 393кв.м гр.Поморие търг 11 017,80 117 900,00 117 900,00 129 690,00 продажба "Асансьорен сервиз Поморие 2" ООД 112/28.03.2024г. РД-16-878 17.05.2024 Д-226 18.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
33 6699/04.11.2019 Поземлен имот с идентификатор 00833.502.158 по КККР на гр.Ахелой,одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г.,на Изпълнителен директор на АГКК 854кв.м. гр.Ахелой търг 20 920,30 130 280,00 130 280,00 143 308,00 продажба Николай Петров Ушаков и Йордан Събев Събев 114/28.03.2024г. РД-16-877 17.05.2024 Д-227 18.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
34 7143/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.38 УПИ V по регулационния план на с.Лъка 321кв.м с.Лъка търг 937,80 16 690,00 16 690,00 25 035,00 продажба Илиана Павлинова Христова 117/28.03.2024г. РД-16-874 17.05.2024 Д-232 24.06.2024 чл.35, ал.1 от ЗОС
2023 г.
1 5100/27.07.2011 гр.Поморие ул.”Оборище” №20 Поземлен имот с идентификатор 57491.506.140, кв.163, УПИ IV 171,50/343кв.м гр.Поморие решение на ОС 2 709,70 8 400,00 8 400,00 8 400,00 продажба Митко Начков Маринов 985/20.12.2022 РД-16-68 13.01.2023 Д-38 26.01.2023 чл.35, ал.3 от ЗОС
2 7175/10.01.2023 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1608 , ул. "Кокиче" № 4, УПИ IV, кв.5 26/1220кв.м гр.Каблешково решение на ОС 119,30 754,00 1 170,00 1 170,00 продажба Тошка Ганчева Маринова и Савко Ганчев Петров 1037/31.01.2023 РД-16-276 23.02.2023 Д-78 02.03.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
3 7166/02.12.2022 Поземлен имот с идентификатор 16064.601.569, ул."Рила" №2, УПИ ХІІ-277 кв.51 15/955кв.м с.Горица решение на ОС 34,20 405,00 405,00 405,00 продажба Мюбеджан Мехмед Камбер 1034/31.01.2023 РД-16-277 23.02.2023 Д-87 06.03.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
4 7197/03.02.2023 кв.8 УПИ ХІІІ 542/616кв.м с.Габерово решение на ОС 1 647,70 10 840,00 10 840,00 10 840,00 продажба Нефисе Мехмед Мехмед, Ертуган Сюлейман Мехмед и Хюсеин Сюлейман Мехмед 1090/07.03.2023 РД-16-462 27.03.2023 Д-126 31.03.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
5 1059/28.08.2000 УПИ VI кв.2 1 760кв.м с.Белодол решение на ОС 4 012,80 26 400,00 26 400,00 26 400,00 продажба Исмаил Ахмед Юсмен 1073/07.03.2023 РД-16-461 27.03.2023 Д-140 12.04.2023 чл.35, ал.3 от ЗОС
6 6980/16.11.2021 кв.8 УПИ V-49 145/1645кв.м с.Белодол решение на ОС 330,60 1 890,00 1 890,00 1 890,00 продажба Бехайтин Юсеин Хасан 1075/07.03.2023 РД-16-465 27.03.2023 Д-164 11.05.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
7 7116/12.09.2022 Поземлен имот с идентификатор 00271.501.20 , ул. "Цар Симеон", кв.2, УПИ III-30 957кв.м с.Александрово търг 2 182,00 38 280,00 38 280,00 42 108,00 продажба Андреас Видигер 1094/07.03.2023 РД-16-680 27.04.2023 Д-168 12.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
8 7165/28.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 57491.601.1257 , ПИ №1257 263кв.м гр.Поморие търг 2 585,60 13 150,00 13 150,00 14 465,00 продажба Николета Недкова Недкова 1092/07.03.2023 РД-16-668 27.04.2023 Д-181 19.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
9 7196/02.02.2023 СОС с идентификатор 35033.501.195.1.8 - апартамент 45,600кв.м гр.Каблешково решение на ОС 3 126,70 23 350,00 23 350,00 23 350,00 продажба Таня Денкова Колева, Даниела Денкова Колева 1113/18.04.2023 РД-16-704 03.05.2023 Д-184 22.05.2023 чл.47 от ЗОС
10 7164/28.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 57491.8.314 627кв.м гр.Поморие търг 2 967,50 12 540,00 12 540,00 13 794,00 продажба Христо Павлов Таков 1092/07.03.2023 РД-16-671 27.04.2023 Д-188 22.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
11 7151/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.419,кв.38 УПИ ХІІІ 322кв.м с.Лъка търг 739,60 16 740,00 16 740,00 18 414,00 продажба Николай Стаматов Граматиков 1093/07.03.2023 РД-16-669 27.04.2023 Д-186 22.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
12 7105/31.08.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.406, кв.37 УПИ ХІ 307кв.м с.Лъка търг 640,30 15 960,00 15 960,00 17 556,00 продажба Николай Стаматов Граматиков 1093/07.03.2023 РД-16-678 27.04.2023 Д-185 22.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
13 6106/02.03.2017 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.397, УПИ І кв.7 843кв.м гр.Каблешково търг 3 788,00 33 800,00 33 800,00 37 180,00 продажба Винарска изба 2002 Каблешково ООД 1083/07.03.2023 РД-16-673 27.04.2023 Д-187 22.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
14 6645/30.05.2019 УПИ І кв.21 670кв.м с.Косовец решение на ОС 2 036,80 13 400,00 13 400,00 13 400,00 продажба Али Селим Али 1120/18.04.2023 РД-16-785 15.05.2023 Д-202 26.05.2023 чл.35, ал.3 от ЗОС
15 7142/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.410, кв.38 УПИ ІV 385кв.м с.Лъка търг 965,60 19 640,00 19 640,00 21 604,00 продажба Ивелина Николова Хубенова 1093/07.03.2023 РД-16-677 27.04.2023 Д-199 26.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
16 7145/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.414, кв.38 УПИ VІІ 372кв.м с.Лъка търг 854,40 19 340,00 19 340,00 21 274,00 продажба Николай Стаматов Граматиков 1093/07.03.2023 РД-16-681 27.04.2023 Д-200 26.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
17 7146/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.41,2кв.38 УПИ VІІІ 421кв.м с.Лъка търг 967,00 21 470,00 21 470,00 23 617,00 продажба Ивелина Николова Хубенова 1093/07.03.2023 РД-16-670 27.04.2023 Д-198 26.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
18 7097/31.08.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.405, кв.37 УПИ ІІІ 351кв.м с.Лъка търг 732,00 17 900,00 17 900,00 19 690,00 продажба Петя Иванова Ташева 1093/07.03.2023 РД-16-679 27.04.2023 Д-201 26.05.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
19 7174/05.01.2023 УПИ IV-395, кв.7 33/1535кв.м с.Бата решение на ОС 100,30 990,00 990,00 990,00 продажба Кирилка Иванова Кирчева 1108/18.04.2023 РД-16-783 15.05.2023 Д-206 29.05.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
20 6914/20.05.2021 Поземлен имот с идентификатор 00833.3.114 3 909кв.м гр.Ахелой търг 10 687,50 78 180,00 78 180,00 85 998,00 продажба Иванка Христова Шиварова 1092/07.03.2023 РД-16-674 27.04.2023 Д-211 01.06.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
21 6161/26.07.2017 кв.36, УПИ I-187 100/2010кв.м с.Козичино решение на ОС 304,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 продажба Радосвета Калчева Калчева 753/30.03.2022 РД-16-547 21.04.2022 Д-214 05.06.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
22 7139/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.407, кв.38 УПИ І 379кв.м с.Лъка търг 950,50 19 710,00 19 710,00 21 681,00 продажба Илия Недков Башев 1093/07.03.2023 РД-16-676 27.04.2023 Д-207,215 05.06.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
23 7095/31.08.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.396 кв.37 УПИ І 384кв.м с.Лъка търг 800,90 19 970,00 19 970,00 25 961,00 продажба Христо Христов Павлов 1093/07.03.2023 РД-16-672 27.04.2023 Д-217 06.06.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
24 7039/09.05.2022 Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1586, УПИ ІІІ в кв.21 729кв.м гр.Каблешково търг 3 275,80 29 230,00 29 230,00 32 153,00 продажба Кусет ООД 1083/07.03.2023 РД-16-675 27.04.2023 Д-218 07.06.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
25 603/03.04.2000 УПИ VІІ кв.24 575 с.Гълъбец решение на ОС 3 438,50 10 350,00 10 350,00 10 350,00 продажба Пенко Г. Коев 1118/18.04.2023г. РД-16-786 15.05.2023 Д-233 16.06.2023 чл.35, ал.3 от ЗОС
26 5283/27.06.2012 Поземлен имот с идентификатор 57491.503.169,кв.33, УПИ I 109,5/219кв.м гр.Поморие решение на ОС 3 449,25 12 040,00 12 040,00 12 040,00 продажба Карамфила Иванова Добрева 1119/18.04.2023 РД-16-790 16.05.2023 Д-251 26.06.2023 чл.35, ал.3 от ЗОС
27 5773/16.11.2015 Поземлен имот с идентификатор 57491.503.580, кв.18а УПИ V 1 286кв.м гр.Поморие решение на ОС 40 509,00 385 800,00 450 100,00 450 100,00 продажба Порт хотел Поморие ЕООД 1158/30.05.2023 РД-16-1060 21.06.2023 Д-273 14.07.2023 чл.35, ал.3 от ЗОС
28 7333/06.06.2023 кв.11 УПИ ХVІ 14/1756кв.м с.Гълъбец решение на ОС 86,70 336,00 336,00 336,00 продажба Хипнотик ДС ЕООД 1220/01.08.2023 РД-16-1382 17.08.2023 Д-331 30.08.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
29 6896/19.03.2021 кв.11 УПИ Х-109 6/1550кв.м с.Гълъбец решение на ОС 37,10 132,00 132,00 132,00 продажба Недялко Добрев Недялков 1182/30.06.2023 РД-16-1222 20.07.2023 Д-338 07.09.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
30 796/29.05.2000 с.Порой п-л II кв.28 1590 с.Порой решение на ОС 4 833,60 30 210,00 30 210,00 30 210,00 продажба Исмаил Хюсеин Али 1231/01.08.2023 РД-16-1981 17.08.2023 Д-346 15.09.2023 чл.35, ал.3 от ЗОС
31 6785/09.03.2020 кв.11 УПИ І-116 39/1816кв.м с.Гълъбец решение на ОС 240,80 780,00 780,00 780,00 продажба Сенай Юсмен Адем 1230/01.08.2023 РД-16-1387 17.08.2023 Д-348 15.09.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
32 5991/05.05.2016 кв.9 УПИ VІ-165 44/1250кв.м с.Страцин решение на ОС 271,70 1 540,00 1 540,00 1 540,00 продажба Али Мехмед Енсерджи 1218/01.08.2023 РД-16-1386 17.08.2023 Д-350 19.09.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
33 7141/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.409, кв.38 УПИ ІІІ 345кв.м. с.Лъка търг 1 153,70 17 600,00 17 600,00 19 360,00 продажба Радостин Митков Димитров 1093/07.03.2023г. РД-16-1465 04.09.2023 Д-360 27.09.2023 чл.35 ал.1 от ЗОС
34 833/01.06.2000 с.Порой п-л VII кв.30 800 с.Порой търг 2 432,00 15 943,00 15 943,00 17 537,30 продажба Ереджеб Юсеин Хасан 1084/07.03.2023г. РД-16-1469 04.09.2023 Д-365 28.09.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
35 7375/14.06.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.601.938 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-128/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.10 УПИ ІІ по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар 234кв.м гр.Поморие решение на ОС 7 371,00 9 830,00 10 998,00 10 998,00 продажба Стойко Добрев Добрев и Николай Добрев Добрев 1246/07.09.2023г. РД-16-1591 27.09.2023 Д-376 13.10.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
36 7376/14.06.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.601.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-128/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.10 УПИ ІІІ по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар 169кв.м гр.Поморие решение на ОС 1 909,70 7 940,00 7 943,00 7 943,00 продажба Стойко Добрев Добрев и Николай Добрев Добрев 1246/07.09.2023г. РД-16-1591 27.09.2023 Д-376 13.10.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
37 6237/20.10.2017 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГККУПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие 40,270кв.м гр.Поморие решение на ОС 25 084,40 право на ползване Иван Божков Илиев 1226/01.08.2023г. РД-16-1383 17.08.2023 Д-377 13.10.2023 чл.39, ал.4 и ал.6 от ЗОС
38 7225/30.03.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.724 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККУПИ ХХVІ кв.255 по регулационния план на гр.ПомориеПредишен идентификатор: 57491.501.322 606кв.м гр.Поморие търг 19 089,00 144 830,00 181 800,00 199 980,00 продажба Красимир Христов Биволаров 1155/30.05.2023г. РД-16-1467 04.09.2023 Д-384 16.10.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
39 6814/13.07.2020 кв.74, УПИ V по регулационния план на с.Козичино 15кв.м с.Козичино решение на ОС 45,60 450,00 450,00 450,00 продажба Станислав Стойчев Александров и Петранка Тодорова Александрова 1248/07.09.2023г. РД-16-1596 27.09.2023 Д-388 18.10.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
40 6689/27.08.2019 кв.25, УПИ XVIII по регулационния план на с. Гълъбец 80кв.м с.Гълъбец решение на ОС 494,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 продажба Асан Сали Амед и Вечие Ахмед Ахмед 1258/07.09.2023г. РД-16-1592 27.09.2023 Д-389 19.10.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
41 7228/30.03.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.722 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККУПИ ХХІV кв.255 по регулационния план на гр.ПомориеПредишен идентификатор: 57491.501.322 699кв.м гр.Поморие търг 19 596,50 167 060,00 209 700,00 230 670,00 продажба "Аркус Сигурност Бургас" ООД 1155/30.05.2023г. РД-16-1468 04.09.2023 Д-391 19.10.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
42 7140/14.11.2022 Поземлен имот с идентификатор 44425.501.408 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.38 УПИ ІІ по регулационния план на с.Лъка 362кв.м с.Лъка търг 1 210,50 18 460,00 18 460,00 20 306,00 продажба Васил Георгиев Танев 1093/07.03.2023г. РД-16-1464 04.09.2023 Д-396 23.10.2023 чл.35, ал.1
43 7224/30.03.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.725 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККУПИ ХХVІІ кв.255 по регулационния план на гр.ПомориеПредишен идентификатор: 57491.501.322 750кв.м гр.Поморие търг 23 625,00 179 250,00 225 000,00 292 500,00 продажба Красимир Христов Биволаров 1155/30.05.2023г. РД-16-1516 12.09.2023 Д-404 26.10.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
44 7533/08.09.2023 Поземлен имот с идентификатор 16064.601.540 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица, одобрени със Заповед №РД-18-132/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.48 УПИ ХV по регулационния план на с.Горица 22кв.м с.Горица решение на ОС 66,90 770,00 770,00 770,00 продажба Наталия Тодорова Демирева, Димитър Златанов Димитров и Явор Тодоров Янев 1284/25.09.2023г. РД-16-1689 16.10.2023 Д-417 06.11.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
45 782/25.05.2000 УПИ I кв.9 160 с.Порой решение на ОС 348,80 3 710,00 3 710,00 3 710,00 право на строеж Хюсеин Амди Рюстем 1280/25.09.2023 РД-16-1688 16.10.2023 Д-421 13.11.2023 чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС
46 7223/30.03.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.727 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККУПИ ХХVІІІ кв.255 по регулационния план на гр.ПомориеПредишен идентификатор: 57491.501.322 872кв.м гр.Поморие търг 27 468,00 208 410,00 261 600,00 287 760,00 продажба "Рядмил" ООД 1155/30.05.2023г. РД-16-1517 12.09.2023 Д-422 14.11.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
47 7226/30.03.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.723 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККУПИ ХХV кв.255 по регулационния план на гр.ПомориеПредишен идентификатор: 57491.501.322 723кв.м гр.Поморие търг 22 774,50 172 800,00 216 900,00 238 590,00 продажба "Рядмил" ООД 1155/30.05.2023г. РД-16-1466 04.09.2023 Д-423 14.11.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
48 7232/30.03.2023 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККУПИ ХХІІІ кв.255 по регулационния план на гр.ПомориеПредишен идентификатор: 57491.501.322 799кв.м гр.Поморие търг 22 400,00 190 960,00 239 700,00 263 670,00 продажба "Рядмил" ООД 1155/30.05.2023г. РД-16-1463 04.09.2023 Д-424 14.11.2023 чл.35, ал.1 от ЗОС
49 1036/21.08.2000 с.Дъбник пар.XX кв.17 900кв.м с.Дъбник решение на ОС 2 736,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 продажба Юркия Адем Мустафа 1257/07.09.2023г. РД-16-1593 27.09.2023 Д-427 17.11.2023 чл.35, ал.3 от ЗОС
50 6486/15.02.2019 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие 56,5 гр.Поморие решение на ОС 4 302,50 право на ползване Областна дирекция по безопасност на храните-Бургас към Българска агенция по безопасност на храните РД-16-1686 16.10.2023 Д-441 27.11.2023 чл.39, ал.4 от ЗОС
51 36/10.06.1997 с.Страцин кв.35 п-л II 161 с.Страцин решение на ОС 232,70 6 120,00 3 500,00 3 500,00 продажба Драганка Димитрова Колева, Златка Димитрова Чавдарова, Васко Янакиев Калудов, Мариян Васков Калудов, Албена Васкова Димова, Янчо Христов Янакиев, Анка Христова Янакиева, Тонка Тодорова Драганова, , Тодор Василев Драганов 1123/18.04.2023г. РД-16-1221 20.07.2023 Д-440 27.11.2023 чл.36, ал.1, т.3 и чл.36 ал.3 от ЗОС
52 739/11.05.2000 УПИ V кв.29 180кв.м. с.Гълъбец решение на ОС 797,00 4 420,00 4 420,00 4 420,00 право на строеж Симеон Алексиев Тодоров 1285/25.09.2023г. РД-16-1687 16.10.2023 Д-443 29.11.2023 чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС
53 6877/16.02.2021 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГККУПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие 185,120кв.м гр.Поморие решение на ОС 5 189,90 37 020,00 55 536,00 55 536,00 продажба Милтияди Василев Костадинов, Георги Димитров Карулев, Персефони Димитрова Кирова, Анастасия Ортодоксиева Костова, Михаил Любенов Гюров, Румен Любенов Гюров 1154/30.05.2023г., 1217/01.08.2023г., 1283/25.09.2023г. РД-16-1690 16.10.2023 Д-446 30.11.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
54 7438/31.07.2023 Поземлен имот с идентификатор 47651.501.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-130/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГККкв.16 имот пл.№228 по действащия регулационен план на с.Медово, одобрен със Заповед №25/29.01.1991г. на Кмета на Община Поморие 30кв.м с.Медово решение на ОС 100,30 1 320,00 1 320,00 1 320,00 продажба Пламен Бойчев Мошев 1249/07.09.2023г. РД-16-1590 27.09.2023 Д-462 18.12.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
55 7058/08.07.2022 УПИ VІ-299 кв.28 по регулационния план на с.Страцин 67кв.м с.Страцин решение на ОС 413,70 2 410,00 2 410,00 2 410,00 продажба Николинка Петрова Павлова, Снежанка Илчева Ганева, Станислав Любомиров Колев, Любомир Станиславов Колев, Илина Станиславова Колева, Анна Стоянова Масларова, Петя Стоянова Петрова 1281/25.09.2023г. РД-16-1691 16.10.2023 Д-466 19.12.2023 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС
Филтър → всички записи | Намерени са 89 записа