ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 7614/10.04.2024 7614 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.501.242 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бата, одобрени със Заповед №РД-18-4/16.01.2024г на изпълнителен директор на АГКК,
УПИ VIII, кв. 20 по регулационния план на с. Бата.
Адрес: Ул."Иван Вазов" №29.

СГРАДА, площ: 94,00 (деветдесет и четири) кв.м, с идентификатор 02810.501.242.3 по кадастралната карта и кадастралните регидтри на с. Бата, одобрени със Заповед №РД-18-4/16.01.2024г на изпълнителен директор на АГКК.
Застроена площ 94 кв.м.
Брой етажи: 1
Предназначение: Сграда за търговия.
6 231,80
2 7610/08.04.2024 7610 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.2.90
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Водоемите"
Номер по предходен план: 002090
НИВА, площ: 3 999,00 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
37,80
3 7609/08.04.2024 7609 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.1.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Божура"
Номер по предходен план: 001001
НИВА, площ: 6 965,00 (шест хиляди деветстотин шестдесет и пет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
819,10 2545/17.11.2003; 4880/16.04.2010
4 7608/08.04.2024 7608 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.2.98
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Течението"
Номер по предходен план: 000004
ВОДОЕМ, площ: 1 487,00 (хиляда четиристотин осемдесет и седем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти

2 944,30 Договор за наем на общински имот №Д-325/07.06.2018г. с Николай Игнатов Колев.
5 7612/08.04.2024 7612 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.501.32
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Предишен иденификатор: няма
Номер по предходен план: 32, кв.6, УПИ XV
Адрес: с.Лъка, ул."Родопи"
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 57,00 (петдесет и седем) кв.м,
57/507кв.м. /петдесет и седем от петстотин и седем квадратни метра/ в идеални части от 507 кв.м. /
петстотин и седем квадратни метра/
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м)
190,60
6 7595/08.04.2024 7595 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.100
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 011100
НИВА, площ: 8 126,00 (осем хиляди сто двадесет и шест) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
1 254,20
7 7594/01.04.2024 7594 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.476
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ахелой,
одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Адрес на сградата: гр. Ахелой, ул."Рила"


СГРАДА , площ: 29,00 (двадесет и девет) кв.м, с идентификатор 00833.501.476.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-16-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
Предназначение: Сграда за енергопроизводство
Брой етажи: 1
Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 00833.501.476
2 392,50
8 7593/20.03.2024 7593 с.Порой
Поземлен имот с идентификатор 57790.5.332
/пет, седем, седем, девет, нула, точка, пет, точка, три, три, две/
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Порой,
одобрени със Заповед №РД-18-1314/17.07.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на имота със Заповед №КД-14-24/24.10.2023г. на Изпълнителен директор на АГКК
Трайно предназначение на територията: Горска
Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора
Номер по предхосен план:000119

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 3 199 091,00 (три милиона сто деветдесет и девет хиляди деветдесет и един) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Горска
Предишен идентификатор: няма
4 222 800,10 4871/09.02.2010; 6895/05.03.2021
9 7589/14.03.2024 7589 гр.Поморие Поземлен имот с идентификатор 57491.507.463 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК.
УПИ I, кв.106 по регулационния план на гр. Поморие.
Адрес: гр. Поморие, ул "Морска".
ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 2 645,00 (две хиляди шестстотин четиридесет и пет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване.
59 512,50
10 7590/14.03.2024 7590 гр.Поморие Поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК.
УПИ II, кв.106 по регулационния план на гр. Поморие.
Адрес: гр. Поморие, ул "Морска".
ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 11 085,00 (единадесет хиляди осемдесет и пет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване.
249 412,50
11 7588/12.03.2024 7588 гр.Поморие
кв.Каменар

Поземлен имот с идентификатор 57491.601.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-128/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.3 УПИ ІІ по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар

административен адрес: гр.Поморие, кв.Каменар, ул."Трети март" №25
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 34,00 (тридесет и четири) кв.м,
34/1295 кв.м. /тридесет и четири от хиляда двеста деветдесет и пет квадратни метра/ в идеални части от имота, целия на площ 1295 кв.м. /хиляда двеста деветдесет и пет квадратни метра/
365,00
12 7580/06.03.2024 7580 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.9.61
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Мартиново"
Номер по предходен план: 000080
ЛИВАДА, площ: 24 474,00 (двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 5
1 857,60
13 7577/05.03.2024 7577 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.19а УПИ ІІІ по регулационния план на гр.Поморие

административен адрес: гр.Поморие, ул."П.К.Яворов"
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 294,50 (двеста деветдесет и четири цяло и петдесет) кв.м,
294,50/10214 кв.м. /двеста деветдесет и четири цяло и петдесет от десет хиляди двеста и четиринадесет квадратни метра/ в идеални части от 10214кв.м. /десет хиляди двеста и четиринадесет квадратни метра/
Трайно предназначение на територията: урбанизирана
Начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом

9 276,80
14 7574/22.02.2024 7574 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.502.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.12.2017г.

кв.25 УПИ VІ по регулационния план на гр.Ахелой

Административен адрес: гр.Ахелой, ул."Стара планина" №1
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 524,67 (хиляда петстотин двадесет и четири цяло и шестдесет и седем) кв.м,
1524,67/2287 кв.м. /хиляда петстотин двадесет и четири цяло и шестдесет и седем от две хиляди двеста осемдесет и седем квадратни метра/ в идеални части от 2287кв.м. /две хиляди двеста осемдесет и седем квадратни метра/
Трайно предназначение на територията: урбанизирана
Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./
12 427,60
15 7568/19.02.2024 7568 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.501.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-4/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.50 УПИ ХХІ по регулационния план на с.Бата

административен адрес: с.Бата, ул."Олимпийска" №7
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 952,00 (деветстотин петдесет и два) кв.м,
Трайно предназначение на територията: урбанизирана
Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./
2 650,40
16 7569/19.02.2024 7569 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.501.404 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-4/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.42 УПИ ХІ по регулационния план на с.Бата
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 159,00 (хиляда сто петдесет и девет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: урбанизирана
Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./
2 930,00
17 7570/19.02.2024 7570 с.Белодол
Поземлен имот с идентификатор 27440.501.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Белодол, одобрени със Заповед №РД-18-5/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.1 УПИ І по регулационния план на с.Белодол

Административен адрес: с.Белодол, ул."Дунав" №27
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 101,00 (хиляда сто и един) кв.м,
Трайно предназначение на територията: урбанизирана
Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./
3 065,20
18 7573/19.02.2024 7573 с.Габерово
Поземлен имот с идентификатор 14057.501.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Габерово, одобрени със Заповед №РД-18-6/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.4 УПИ VІІІ по регулационния план на с.Габерово

Административен адрес: с.Габерово, ул."Дунав"№7
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 52,00 (петдесет и два) кв.м,
52/1047 кв.м. /петдесет и два от хиляда четиридесет и седем квадратни метра/ в идеални части от 1047кв.м. /хиляда четиридесет и седем квадратни метра/

Трайно предназначение на територията: урбанизирана
Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./
158,10
19 7567/19.02.2024 7567 с.Гълъбец
Поземлен имот с идентификатор 18229.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец, одобрени със Заповед №РД-18-7/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.30 УПИ VІІІ по регулационния план на с.Гълъбец

административен адрес: с.Гълъбец ул."Николай Лъсков" №41
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 973,00 (деветстотин седемдесет и три) кв.м,
Трайно предназначение на територията: урбанизирана
Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./
6 008,30
20 7571/19.02.2024 7571 с.Порой
Поземлен имот с идентификатор 57790.501.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Порой, одобрени със Заповед №РД-18-11/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.30 УПИ V по регулационния план на с.Порой

Административен адрес: с.Порой, ул."Цар Симеон" №50
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 808,00 (осемстотин и осем) кв.м,
Трайно предназначение на земята: урбанизирана
Начин на трайно ползване: ниско застрояване /10 м./
2 249,50
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2024 | Намерени са 6362 записа |