ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6350/21.09.2018 6350 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.697
по КККР на гр. Поморие, община Поморие,
одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност "Малкото езеро"
Стар идентификатор: 57491.501.387
Номер по предходен план: кв.253, УПИ X

ДВОРНО МЯСТО, площ: 393,00 (триста деветдесет и три) кв.м,
11 760,50
2 6351/21.09.2018 6351 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.698
по КККР на гр. Поморие, община Поморие,
одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност "Малкото езеро"
Стар идентификатор: 57491.501.387
Номер по предходен план: кв.253, УПИ XII

ДВОРНО МЯСТО, площ: 515,00 (петстотин и петнадесет) кв.м,
15 411,40
3 6349/19.09.2018 6349 с.Габерово
Поземлен имот с идентификатор 14057.1.21
по КККР на с. Габерово, община Поморие,
одобрени със Заповед №РД-18-1309/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност "Корията"
Номер по предходен план: 000314

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 1 032 654,00 (един милион тридесет и две хиляди шестстотин петдесет и четири) кв.м,
15 180,00
4 6348/19.09.2018 6348 с.Габерово
Поземлен имот с идентификатор 14057.1.39
по КККР на с. Габерово, община Поморие,
одобрени със Заповед №РД-18-1309/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност "Корията"
Номер по предходен план: 000313

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 1 001,00 (хиляда и един) кв.м,
14,70
5 6342/12.09.2018 6342 с.Бата
Имот №000640, землище с. Бата
Местност: "Могилите"

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ, площ: 22,040 (двадесет и два цяло и четиридесет) дка,
29 092,80 Имотът е образуван от разделянето на имот №000040.
6 6343/12.09.2018 6343 с.Бата
Имот №000005, землище с. Бата
Местност "Могилите"

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ, площ: 2,791 (два цяло и седемстотин деветдесет и един) дка,
3 684,10 Имотът е образуван от разделянето на имот №000040.
7 6346/12.09.2018 6346 с.Бата
кв.3 УПИ ІV-22
ДВОРНО МЯСТО, площ: 23,00 (двадесет и три) кв.м,
23/1140 /двадесет и три от хиляда сто и четиридесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1140кв.м. /хиляда сто и четиридесет квадратни метра/
52,40
8 6347/12.09.2018 6347 с.Бата
УПИ IX, кв.16
ДВОРНО МЯСТО, площ: 12,00 (дванадесет) кв.м,
12/2187( дванадесет от две хиляди сто осемдесет и седем) идеални части от 2187(две хиляди сто осемдесет и седем) кв. м.
27,40
9 6344/12.09.2018 6344 с.Дъбник
УПИ XII, кв.2
ДВОРНО МЯСТО, площ: 710,00 (седемстотин и десет) кв.м,
1 618,80
10 6345/12.09.2018 6345 с.Порой
кв.3 УПИ ІІ-15
ДВОРНО МЯСТО, площ: 135,00 (сто тридесет и пет) кв.м,
135/1370 /сто тридесет и пет от хиляда триста и седемдесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1370кв.м. /хиляда триста и седемдесет квадратни метра/
307,80
11 6339/07.09.2018 6339 с.Белодол
УПИ ІV-128 кв.22
ДВОРНО МЯСТО, площ: 1 160,00 (хиляда сто и шестдесет) кв.м,
2 644,80 ОПС Христо Стоянов Камбуров - 1/2 ид.ч.; ОПС Ангел Христов Йосифов - 1/2 ид.ч.
12 6338/05.09.2018 6338 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.502.467 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК
УПИ VІІІ кв.197 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 185,50 (сто осемдесет и пет цяло и петдесет) кв.м,
185,5/366 /сто осемдесет и пет цяло и пет десети от триста шестдесет и шест/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 366кв.м. /триста шестдесет и шест квадратни метра/
5 843,30
13 6337/05.09.2018 6337 с.Белодол
кв.22, УПИ II-132

ДВОРНО МЯСТО, площ: 20,00 (двадесет) кв.м,
20/2300 ид.ч. (двадесет от две хиляди и триста идеални части) от 2300кв.м. (две хиляди и триста квадратни метра)
45,60
14 6335/05.09.2018 6335 с.Страцин Поземлен имот с идентификатор 69746.141.15 по КК и КР на с.Страцин, одобрени със Заповед №РД-18-1315/17.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК
местност "До селото"
НИВА, площ: 3,793 (три цяло и седемстотин деветдесет и три) дка,
Осма категория
152,70
15 6332/29.08.2018 6332 с.Александрово
УПИ ІІІ-171 кв.15
ДВОРНО МЯСТО, площ: 30,00 (тридесет) кв.м,
30/1820 /тридесет от хиляда осемстотин и двадесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1820кв.м. /хиляда осемстотин и двадесет квадратни метра/
68,40
16 6328/28.08.2018 6328 с.Габерово
Поземлен имот с идентификатор 14057.1.19
по КККР на с. Габерово, община Поморие,
одобрени със Заповед №РД-18-1309/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност "Корията"
Номер по предходен план: 000309

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 392,00 (триста деветдесет и два) кв.м,
517,40
17 6329/28.08.2018 6329 с.Габерово
Поземлен имот с идентификатор 14057.1.20
по КККР на с. Габерово, община Поморие,
одобрени със Заповед №РД-18-1309/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност "Корията"
Номер по предходен план: 000312

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 699,00 (шестстотин деветдесет и девет) кв.м,
922,70
18 6330/28.08.2018 6330 с.Габерово
кв.18, УПИ VI
ДВОРНО МЯСТО, площ: 16,00 (шестнадесет) кв.м,
16/561(шестнадесет от петстотин шестдесет и една) идеални части от 561 (петстотин шестдесет и един) кв.м.
33,40
19 6321/07.08.2018 6321 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.503.271 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО, площ: 24,00 (двадесет и четири) кв.м,
Масивна едноетажна сграда с идентифекатор 57491.503.271.1 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 24кв.м. /двадасет и четири квадратни метра/

СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО, площ: 21,00 (двадесет и един) кв.м,
Масивна едноетажна сграда с идентифекатор 57491.503.271.2 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 21кв.м. /двадасет и един квадратни метра/
18 836,10
20 6322/07.08.2018 6322 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.262 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК

СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО, площ: 42,00 (четиридесет и два) кв.м,
Масивна едноетажна сграда с идентифекатор 57491.501.262.5 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 42кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/
17 580,30
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2018 | Намерени са 5531 записа