ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6311/14.06.2018 6311 с.Гълъбец
УПИ ХІV-218 кв.25
ДВОРНО МЯСТО, площ: 52,00 (петдесет и два) кв.м,
52/738 /петдесет и две от седемстотин тридесет и осем/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 738кв.м. /седемстотин тридесет и осем квадратни метра/
212,40
2 6310/14.06.2018 6310 с.Косовец
УПИ І-90 кв.23
ДВОРНО МЯСТО, площ: 15,00 (петнадесет) кв.м,
15/1544 /петнадесет от хиляда петстотин четиридесет и четири/ идеални части от 1544кв.м. /хиляда петстотин четиридесет и четири квадратни метра/

35,90
3 6308/12.06.2018 6308 с.Медово
кв.12, УПИ I
ДВОРНО МЯСТО, площ: 20,00 (двадесет) кв.м,
20/840(двадесет от осемстотин и четиридесет) идеални части от 840(осемстотин и четиридесет) кв.м
45,60
4 6309/12.06.2018 6309 с.Медово
кв.11, УПИ VI
ДВОРНО МЯСТО, площ: 10,00 (десет) кв.м, 10/1310(десет от хиляда триста и десет) идеални части от 1310(хиляда триста и десет) кв.м
22,80
5 6307/11.06.2018 6307 с.Лъка
кв.21, УПИ XXIV-39

ДВОРНО МЯСТО, площ: 34,00 (тридесет и четири) кв.м,
34/981ид.ч. /тридесет и четири от деветстотин осемдесет и една идеални части/ от 981кв.м. /деветстотин осемдесет и един квадратни метра/
85,30
6 6306/05.06.2018 6306 с.Косовец
кв.21,УПИ X
ДВОРНО МЯСТО, площ: 43,00 (четиридесет и три) кв.м, 43/1065(четиридесет и три от хиляда шестдесет и пет) идеални части от 1065(хиляда шестдесет и пет)кв.м
98,00
7 6305/31.05.2018 6305 с.Лъка
кв.5, УПИ III-44

ДВОРНО МЯСТО, площ: 323,00 (триста двадесет и три) кв.м,
Вместо 340/840ид.ч. /триста и четиридесет от осемстотин и четиридесет идеални части/ от 840кв.м. /осемстотин и четиридесет квадратни метра/,
да се чете: 323/823ид.ч. /триста двадесет и три от осемстотин двадесет и три идеални части/ от 823кв.м. /осемстотин двадесет о три квадратни метра/

741,90
8 6300/30.05.2018 6300 с.Козичино
кв.54 УПИ ІІІ-211
ДВОРНО МЯСТО, площ: 32,00 (тридесет и два) кв.м,
32/4380 /тридесет и две от четири хиляди триста и осемдесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 4380кв.м. /четири хиляди триста и осемдесет квадратни метра/
73,00
9 6301/30.05.2018 6301 с.Косовец
кв.18 УПИ V-7
ДВОРНО МЯСТО, площ: 78,00 (седемдесет и осем) кв.м,
78/977 /седемдесет и осем от деветстотин седемдесет и седем/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 977кв.м. /деветстотин седемдесет и седем квадратни метра/
177,80
10 6299/18.05.2018 6299 с.Бата
кв.5 УПИ ІХ-138 по регулационния план на с.Бата
ДВОРНО МЯСТО, площ: 5,00 (пет) кв.м,
5/970 /пет от деветстотин и седемдесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 970кв.м. /деветстотин и седемдесет квадратни метра/
11,40
11 6298/17.05.2018 6298 с.Бата
кв.32, УПИ IV
ДВОРНО МЯСТО, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
25/830(двадесет и пет от осемстотин и тридесет) идеални части от 830 (осемстотин и тридесет) квадратни метра
57,00
12 6297/17.05.2018 6297 с.Гълъбец
кв.24, УПИ VI-204

ДВОРНО МЯСТО, площ: 155,00 (сто петдесет и пет) кв.м,
155/1075ид.ч. /сто петдесет и пет от хиляда и седемдесет и пет идеални части/ от 1075кв.м. /хиляда и седемдесет квадратни метра/
633,20
13 6294/10.05.2018 6294 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.505.125 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
кв.113а УПИ І по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 137,34 (сто тридесет и седем цяло и тридесет и четири) кв.м,
/за друг поземлен имот за движение и транспорт/
137,34/18760 /сто тридесет и седем цяло и тридесет и четири от осемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 18760кв.м. /осемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/
2 170,00
14 6295/10.05.2018 6295 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.505.126 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
кв.113а УПИ ІІ по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 64,00 (шестдесет и четири) кв.м,
/за съоръжение на канализация/
64/1018 /шестдесет и четири от хиляда и осемнадесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 1018кв.м. /хиляда и осемнадесет квадратни метра/
3 239,00
15 6296/10.05.2018 6296 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.505.127 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
кв.113а УПИ ІІІ по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 3,56 (три цяло и петдесет и шест) кв.м,
/за електроенергийното производство/
3,56/552 /три цяло и петдесет и шест от петстотин петдесет и две/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 552кв.м. /петстотин петдесет и два квадратни метра/
56,20
16 6293/08.05.2018 6293 с.Гълъбец
кв.24 УПИ ІV-202
ДВОРНО МЯСТО, площ: 37,00 (тридесет и седем) кв.м,
37/870 /тридесет и седем от осемстотин и седемдесет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 870кв.м. /осемстотин и седемдесет квадратни метра/
151,10
17 6292/03.05.2018 6292 с.Горица
кв.17, УПИ XIII
ДВОРНО МЯСТО, площ: 25,00 (двадесет и пет) кв.м,
25/1940(двадесет и пет от хиляда деветстотин и четиридесет) идеални части от 1940 (хилада деветстотин и четиридесет) кв.м.
57,40
18 6289/27.04.2018 6289 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.504.18 по КК и КР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК
УПИ ХVІІ кв.273 по регулационния план на гр.Поморие
ДВОРНО МЯСТО, площ: 64,78 (шестдесет и четири цяло и седемдесет и осем) кв.м,
64,78/554 /шестдесет и четири цяло и седемдесет и осем от петстотин петдесет и четири/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 554кв.м. /петстотин петдесет и четири квадратни метра/
1 297,20
19 6290/27.04.2018 6290 с.Страцин
УПИ VІ-229 кв.18
ДВОРНО МЯСТО, площ: 68,00 (шестдесет и осем) кв.м,
68/969 /шестдесет и осем от деветстотин шестдесет и девет/ идеални части от дворното място, цялото на площ от 969кв.м. /деветстотин шестдесет и девет квадратни метра/
277,80
20 6288/25.04.2018 6288 с.Косовец
кв.18, УПИ IV-5

ДВОРНО МЯСТО, площ: 130,00 (сто и тридесет) кв.м,
130/1388 ид.ч. /сто и тридесет от хиляда триста осемдесет и осем идеални части/ от 1388 кв.м. /хиляда триста осемдесет и осем квадратни метра/
296,40
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2018 | Намерени са 5504 записа