ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.8 и чл. 26 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 7657/10.07.2024 7657 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.62.112
по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Под трасето"
Номер по предходен план: 002112
Предходен идентификатор: 35691.2.112
ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, площ: 1 677,00 (хиляда шестстотин седемдесет и седем) кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
357,50 2402/14.11.2003; 5671/12.03.2015
2 7656/10.07.2024 7656 с.Дъбник
Поземлен имот с идентификатор 24253.1.39
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбник,
одобрени със Заповед №РД-18-1310/17.07.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-24/24.10.2023г. от Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Мерата"
Начин на трайно ползване: Нива
Номер по предходен план: 001039
НИВА, площ: 13 146,00 (тринадесет хиляди сто четиридесет и шест) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10

136,10 2566/17.11.2003; 5245/21.04.2012
3 7655/10.07.2024 7655 с.Козичино
Поземлен имот с идентификатор 37753.106.28
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино,
одобрени със Заповед №РД-18-1474/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Белнище"
Начин на трайно ползване: Овощна градина
Номер по предходен план: 000304
ОВОЩНА ГРАДИНА, площ: 41 426,00 (четиридесет и една хиляди четиристотин двадесет и шест) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 6
6 394,10
4 7654/10.07.2024 7654 с.Козичино
Поземлен имот с идентификатор 37753.106.45
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино,
одобрени със Заповед №РД-18-1474/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Белнище"
Начин на трайно ползване: Овощна градина
Номер по предходен план: 000621
ОВОЩНА ГРАДИНА, площ: 124 092,00 (сто двадесет и четири хиляди деветдесет и два) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 6
19 153,60
5 7653/10.07.2024 7653 с.Медово
Поземлен имот с идентификатор 47651.7.61
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Медово,
одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Драката"
Начин на трайно ползване: Нива
Номер по предходен план: 007061
НИВА, площ: 950,00 (деветстотин и петдесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 5

97,80 3009/15.09.2005; 6120/03.04.2017
6 7652/10.07.2024 7652 с.Медово
Поземлен имот с идентификатор 47651.7.15
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Медово,
одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Драката"
Начин на трайно ползване: Нива
Номер по предходен план: 007015
НИВА, площ: 3 067,00 (три хиляди шестдесет и седем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 5

315,60
7 7651/10.07.2024 7651 с.Медово Поземлен имот с идентификатор 47651.7.9
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Медово,
одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Драката"
Начин на трайно ползване: Нива
Номер по предходен план: 007009
НИВА, площ: 2 227,00 (две хиляди двеста двадесет и седем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 5

229,20
8 7650/24.06.2024 7650 с.Гълъбец
Поземлен имот с идентификатор 18229.1.82
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец,
одобрени със Заповед №РД-18-1473/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.06.2024г.
Местност: "Тополите"
Начин на трайно ползване: Нива
Номер по предходен план: 001082
НИВА, площ: 59 919,00 (петдесет и девет хиляди деветстотин и деветнадесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
11 010,10 209/11.02.1999; 7432/07.07.2023
9 7649/24.06.2024 7649 с.Гълъбец
Поземлен имот с идентификатор 18229.1.81
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гълъбец,
одобрени със Заповед №РД-18-1473/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.06.2024г.
Местност: "Тополите"
Начин на трайно ползване: Нива
Номер по предходен план: 001081
НИВА, площ: 58 291,00 (петдесет и осем хиляди двеста деветдесет и един) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
9 854,10 3351/17.09.2005; 7431/07.07.2023
10 7647/21.06.2024 7647 гр.Каблешково Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1622 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителния директор на АГКК. Предишен идентификатор 35033.501.1107
УПИ II, кв. 84 по регулационния план на гр. Каблешково
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 70,00 (седемдесет) кв.м,
Начин на трайно ползване: За електроенергийно производство, с отреждане за трафопост.
460,50
11 7646/12.06.2024 7646 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.502.60
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ахелой,
одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Адрес: гр. Ахелой, ул."Струга" №10-12
Номер по предходен план: 335, кв.27, УПИ IX

ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 519,00 (петстотин и деветнадесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м)
4 453,00 925/02.08.2000; 1236/26.09.2000
12 7645/11.06.2024 7645 с.Бата Поземлен имот с идентификатор 02810.501.146 по КККР на с. Бата, одобрени със Заповед РД-18-4/16.01.2024г. на изпълнителен директор на АГКК. УПИ IV, кв. 18 по регулационния план на с. Бата. Ул. Отец Паисий № 8. ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , площ: 50,00 (петдесет) кв.м, с идентификатор 02810.501.146 по КККР на с. Бата.
50/606 (петдесет от шестстотин и шест в идеални части) от 606 кв.м (шестстотин и шест квадратни метра)
Начин на трайно ползване: Ниско Застрояване.
160,00
13 7644/04.06.2024 7644 с.Гълъбец Поземлен имот с идентификатор 18229.501.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбец, одобрени със Заповед РД-18-7/16.01.2024г. на изпълнителен директор на АГКК. УПИ 32, кв. II по регулационния план на с. Гълъбец. Ул. Пирин № 34. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО, площ: 9,00 (девет) кв.м, с идентификатор 18229.501.353.2
Застроена площ: 9 кв.м
Брой етажи: 1
1 006,40
14 7640/22.05.2024 7640 с.Габерово
Поземлен имот с идентификатор 14057.501.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Габерово, одобрени със Заповед №РД-18-6/16.01.2024г. на Изпълнителния директор на АГКК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.05.2024г.
кв.6 УПИ VІІІ по регулационния план на с.Габерово
Административен адрес: с.Габерово ул."Арда" №2
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 75,00 (седемдесет и пет) кв.м,
75/1481 кв.м. /седемдесет и пет от хиляда четиристотин осемдесет и един квадратни метра/ в идеални части от имота, целия на площ от 1481кв.м. /хиляда четиристотин осемдесет и един квадратни метра/
Трайно предназначение на територията: урбанизирана
Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./
228,00
15 7639/20.05.2024 7639 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.601.916 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-132/25.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК.
Номер по предходен план: кв.60, УПИ II
Адрес: с.Горица, ул."Свобода"
НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, площ: 537,00 (петстотин тридесет и седем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди

1 495,00
16 7638/20.05.2024 7638 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.601.915 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-132/25.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК.
Номер по предходен план: кв.60, УПИ I
Адрес: с.Горица, ул."Свобода"
НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, площ: 534,00 (петстотин тридесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди

1 486,70
17 7637/20.05.2024 7637 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.601.917 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-132/25.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК.
Номер по предходен план: кв.60, УПИ III
Адрес: с.Горица, ул."Свобода"
НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, площ: 528,00 (петстотин двадесет и осем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди

1 470,00
18 7636/20.05.2024 7636 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.601.918 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-132/25.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК.
Номер по предходен план: кв.60, УПИ IV
Адрес: с.Горица, ул."Свобода"
НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, площ: 520,00 (петстотин и двадесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди

1 447,70
19 7635/20.05.2024 7635 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.601.919 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-132/25.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК.
Номер по предходен план: кв.60, УПИ V
Адрес: с.Горица, ул."Свобода"
НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, площ: 525,00 (петстотин двадесет и пет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди

1 461,60
20 7634/20.05.2024 7634 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.601.920 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-132/25.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК.
Номер по предходен план: кв.60, УПИ VI
Адрес: с.Горица, ул."Свобода"
НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, площ: 538,00 (петстотин тридесет и осем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди

1 497,80
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2024 | Намерени са 6397 записа |