РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ приложение №9 към чл. 2, т.9 и чл. 28 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ
№ по ред Наименование на предприятието № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие Предмет на дейност на предприятието Органи на управление на предприятието Брой заети лица по щатно разписание Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество - акт за общинска собственост №/дата
1 2 3 4 5 6 7
1 Общинско предприятие "Благоустройство, комунални и строително-монтажни дейности" 915 / 11.03.2014 благоустрояване, почистване, поддържане, ремонт на улични платна, площади, алеи тротоари;поддържане ремонт на сгради общ.сосбтвеност, премахване на строежи или части от тях Директор АОС №5761/30.10.2015г.
2 Общинско предприятие "Озеленяване, горско и селско стопанство" 51 / 02.02.2012 организиране и извършване на дейности по озеленяване, почистване,поддържане на имоти общ.соб-ст;дейност по управление,стопанисване,ползване и опазване на гори и земи от общински поземлен фонд Директор Общинските земеделски имоти
3 Общинско предприятие "Социално обслужване" /
4 Общинско предприятие "Стопанисване и управление на общински имоти" 420 / 20.12.2012 стопанисване, поддръжка на общински пазари и тържища; събиране на определени такси за ползване на място; събиране на наеми и от движими и недвижимо имущество и други средства Директор 16 АОС№5259/13.06.2012г. АОС №4374/18.09.2007г.
5 Общинско предприятие "Туризъм и спорт" 898 / 31.01.2014 провеждане на политика в областта на туризма и спорта Директор АОС №302/26.05.2003г. АОС №5673/16.03.2015г. АОС№2999/14.09.2005г.
Филтър → всички записи | Намерени са 5 записа