РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ приложение №10 към чл. 2, т.10 и чл. 29 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ
№ по ред Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи
1 2 3 4 5 6
1 „Слъчев Бряг Холдинг „АД 100лв няма
2 „Кабланд“ООД Гр.Поморие 20% няма
3 „МБАЛ“ гр.Бургас 1,15 няма
4 „МБАЛ-Поморие“ ЕООД 100 % Д-р Радостин Атанасов Иванов 280/100 от отчетната средна месечна брутна работна заплата
5 „Медицински Център-I”-Поморие 100 % няма
6 „Общинска Банка“ АД гр.София 0,02 няма
7 „Общински Аптеки „ЕООД 100 % НЯМА
8 „Хоризонт“ ЕАД гр.Поморие 3,46
9 ОП“Поморийски Пазари,Тържища И Стоп.Дейности“ ЕООД гр.Поморие 100 % няма
10 Спортс пропърти мениджмънт Поморие АД 50,45 %
Филтър → всички записи | Намерени са 10 записа