ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.7 и чл. 25 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени вещни права върху имота по чл. 7 ал. 2 от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6384/30.10.2018 6384 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.5 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 000918

ПАСИЩЕ, площ: 929,00 (деветстотин двадесет и девет) кв.м,
Девета категория
4,50 Не
2 6385/30.10.2018 6385 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.880 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 001880

ПАСИЩЕ, площ: 2 301,00 (две хиляди триста и един) кв.м,
Девета категория
11,00 Не
3 6386/30.10.2018 6386 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.888 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 001888

ПАСИЩЕ, площ: 165 756,00 (сто шестдесет и пет хиляди седемстотин петдесет и шест) кв.м,
Девета категория
795,60 Не
4 6387/30.10.2018 6387 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.913 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 001913

ПАСИЩЕ, площ: 5 496,00 (пет хиляди четиристотин деветдесет и шест) кв.м,
Девета категория
26,40 Не
5 6388/30.10.2018 6388 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.925 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 001925

ПАСИЩЕ, площ: 12 743,00 (дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и три) кв.м,
Девета категория
61,20 Не
6 6389/30.10.2018 6389 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.926 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 001926

ПАСИЩЕ, площ: 3 117,00 (три хиляди сто и седемнадесет) кв.м,
Девета категория
15,00 Не
7 6390/30.10.2018 6390 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.5.226 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Банята
Номер по предходен план: 005226

ПАСИЩЕ, площ: 1 878,00 (хиляда осемстотин седемдесет и осем) кв.м,
Пета категория
76,90 Не
8 6381/30.10.2018 6381 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.13 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 000912

ПАСИЩЕ, площ: 18 339,00 (осемнадесет хиляди триста тридесет и девет) кв.м,
Девета категория
88,00 Не
9 6382/30.10.2018 6382 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.25 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 000954

ПАСИЩЕ, площ: 59 907,00 (петдесет и девет хиляди деветстотин и седем) кв.м,
Девета категория

287,60 Не
10 6383/30.10.2018 6383 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.1.26 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Доброван
Номер по предходен план: 000912

ПАСИЩЕ, площ: 5 843,00 (пет хиляди осемстотин четиридесет и три) кв.м,
Девета категория
28,00 Не
11 6367/25.10.2018 6367 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.9.94 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Папура"
Номер по предходен план: 000374

ПАСИЩЕ, площ: 9 038,00 (девет хиляди тридесет и осем) кв.м,
Девета категория
57,80 Не
12 6368/25.10.2018 6368 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.9.84 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Папура"
Номер по предходен план: 000376

ПАСИЩЕ, площ: 37 247,00 (тридесет и седем хиляди двеста четиридесет и седем) кв.м,
Девета категория
238,40 Не
13 6369/25.10.2018 6369 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.2.272 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Пясъка"
Номер по предходен план: 000185

ПАСИЩЕ, площ: 2 016,00 (две хиляди и шестнадесет) кв.м,
Шеста категория
51,60 Не
14 6370/25.10.2018 6370 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.2.242 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Пясъка"
Номер по предходен план: 000188

ПАСИЩЕ, площ: 30 624,00 (тридесет хиляди шестстотин двадесет и четири) кв.м,
Шеста категория
784,00 Не
15 6371/25.10.2018 6371 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.3.225 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Болгара"
Номер по предходен план: 000217

ПАСИЩЕ, площ: 175 696,00 (сто седемдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и шест) кв.м,
Девета категория
1 616,40 Не
16 6372/25.10.2018 6372 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.3.224 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Болгара"
Номер по предходен план: 000216

ПАСИЩЕ, площ: 6 031,000 (шест хиляди тридесет и един) дка,
Девета категория
50,70 Не
17 6373/25.10.2018 6373 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.3.219 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Болгара"
Номер по предходен план: 000205

ПАСИЩЕ, площ: 13 118,00 (тринадесет хиляди сто и осемнадесет) кв.м,
Девета категория
110,20 Не
18 6362/25.10.2018 6362 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.10.85 по КККР на с.Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: Черешите
Номер по предходен план: 000399

ПАСИЩЕ
, площ: 283 665,00 (двеста осемдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и пет) кв.м,
Девета категория
2 836,70 Не
19 6374/25.10.2018 6374 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.3.208 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Болгара"
Номер по предходен план: 000072

ПАСИЩЕ, площ: 27 074,00 (двадесет и седем хиляди седемдесет и четири) кв.м,
Четвърта категория
1 421,40 Не
20 6375/25.10.2018 6375 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.2.239 по КККР на с. Бата,
одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Болгара"
Номер по предходен план: 000214

ПАСИЩЕ , площ: 8 674,00 (осем хиляди шестстотин седемдесет и четири) кв.м,
Девета категория
79,80 Не
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2018 | Намерени са 858 записа