ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.7 и чл. 25 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени вещни права върху имота по чл. 7 ал. 2 от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6314/10.07.2018 6314 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.130.9 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 50,601 (петдесет цяло и шестстотин и един) дка,
885,50 Не
2 6312/15.06.2018 6312 с.Медово
местност "Над село"
Имот №010100
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 0,447 (нула цяло и четиристотин четиридесет и седем) дка,
Пета категория
447/894 /четиристотин четиридесет и седем от осемстотин деветдесет и четири/ идеални части от 894кв.м.
20,05 Не
3 6313/15.06.2018 6313 с.Медово
местност "Над село"
Имот №010095
ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 74,049 (седемдесет и четири цяло и четиридесет и девет) дка,
Пета категория
3 321,10 Не
4 6303/31.05.2018 6303 с.Бата
Имот №000618

ПИСТА, площ: 22,035 (двадесет и два цяло и тридесет и пет) дка,
32 188,70 Имотът е образуван от имоти: №000576; №000615; №000616 и №000619. Не 3841/17.09.2005; 3842/17.09.2005; 4803/04.11.2009
5 6302/31.05.2018 6302 с.Бата
Имот №000617
Местност: "Летището"

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 51,331 (петдесет и един цяло и триста тридесет и един) дка,
Осма категория
826,40 Имотът е образуван от разделянето на имот №000578, актуван с АОС №3841/17.09.2005г. Не
6 6304/31.05.2018 6304 с.Бата
Имот №000620
Местност: "Летището"

ПАСИЩЕ, МЕРА, площ: 113,667 (сто и тринадесет цяло и шестстотин шестдесет и седем) дка,
Осма категория
1 830,00 Имотът е образуван от разделянето на имот №000581, актуван с АОС №3842/17.09.2005г. Не
7 6291/02.05.2018 6291 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.17.99 по КК и КР на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК

ГРОБИЩЕН ПАРК, площ: 9,340 (девет цяло и триста и четиридесет) дка,
27 257,90 Не
8 6283/25.04.2018 6283 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.309 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Хижата"
Номер по предходен план: 000018

ПАСИЩЕ, площ: 35,560 (тридесет и пет цяло и петстотин и шестдесет) дка,
106,70 Не
9 6284/25.04.2018 6284 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.310 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Хижата"
Номер по предходен план: 000017

ПАСИЩЕ, площ: 60,498 (шестдесет цяло и четиристотин деветдесет и осем) дка,
Десета категория
181,50 Не
10 6285/25.04.2018 6285 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.311 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Хижата"
Номер по предходен план: 000010

ПАСИЩЕ, площ: 3,670 (три цяло и шестстотин и седемдесет) дка,
Десета категория
12,10 Не
11 6286/25.04.2018 6286 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.312 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Хижата"
Номер по предходен план: 000008

ПАСИЩЕ, площ: 4,833 (четири цяло и осемстотин тридесет и три) дка,
Десета категория
15,90 Не
12 6287/25.04.2018 6287 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.313 по КК и КР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Местност "Хижата"
Номер по предходен план: 000007

ПАСИЩЕ, площ: 2,905 (два цяло и деветстотин и пет) дка,
Десета категория
9,60 Не
13 6279/16.04.2018 6279 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.302 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Номер по предходен план: 000038

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 29,576 (двадесет и девет цяло и петстотин седемдесет и шест) дка,
372,70 Не
14 6280/16.04.2018 6280 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.317 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Номер по предходен план: 000096

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 1,000 (един) дка,
14,00 Не
15 6281/16.04.2018 6281 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.330 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 31,366 (тридесет и един цяло и триста шестдесет и шест) дка,
505,00 Не
16 6278/30.03.2018 6278 гр.Поморие
местност "Хонят"
Поземлен имот с идентификатор 57491.13.686 по КК и КР на гр.Поморие
МОЧУРИЩЕ, площ: 26,524 (двадесет и шест цяло и петстотин двадесет и четири) дка,
119 761,20 Не 3162/16.09.2005; 5632/16.09.2014; 5878/08.02.2016
17 6269/29.03.2018 6269 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.322 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 24,996 (двадесет и четири цяло и деветстотин деветдесет и шест) дка,
349,90 Не
18 6270/29.03.2018 6270 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.323 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 24,996 (двадесет и четири цяло и деветстотин деветдесет и шест) дка,
349,90 Не
19 6272/29.03.2018 6272 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.321 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Номер по предходен план: 000049
ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 24,996 (двадесет и четири цяло и деветстотин деветдесет и шест) дка,
349,90 Не
20 6273/29.03.2018 6273 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.24.318 по КК и КР на гр. Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Номер по предходен план: 000093

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 0,999 (нула цяло и деветстотин деветдесет и девет) дка,
14,00 Не
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2018 | Намерени са 815 записа