ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.7 и чл. 25 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени вещни права върху имота по чл. 7 ал. 2 от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 7613/10.04.2024 7613 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.501.242 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бата, одобрени със Заповед №РД-18-4/16.01.2024г на изпълнителен директор на АГКК,
УПИ VIII, кв. 20 по регулационния план на с. Бата.
Адрес: Ул. "Иван Вазов" №29.
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 694,00 (хиляда шестстотин деветдесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.

СГРАДА , площ: 446,00 (четиристотин четиридесет и шест) кв.м,
с идентификатор 02810.501.242.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бата, одобрени със Заповед №РД-18-4/16.01.2024г на изпълнителен директор на АГКК,
Застроена площ 223 кв.м.
Брой етажи: 2
Предназначение: Здравно заведение.
25 887,70 Не
2 7598/08.04.2024 7598 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.6.72
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.04.2021г.
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 000085
ПАСИЩЕ, площ: 24 793,00 (двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и три) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
74,40 Не
3 7599/08.04.2024 7599 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.7.134
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 000091
ПАСИЩЕ, площ: 9 754,00 (девет хиляди седемстотин петдесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
23,40 Не
4 7600/08.04.2024 7600 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.6.65
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 000116
ПАСИЩЕ, площ: 6 643,00 (шест хиляди шестстотин четиридесет и три) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 5
272,00 Не
5 7601/08.04.2024 7601 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.184
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 000120
ПАСИЩЕ, площ: 8 388,00 (осем хиляди триста осемдесет и осем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
519,60 Не
6 7602/08.04.2024 7602 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.2.89
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Водоемите"
Номер по предходен план: 002089
ПАСИЩЕ, площ: 7 999,00 (седем хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
25,20 Не
7 7603/08.04.2024 7603 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.7.75
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 007075
ПАСИЩЕ, площ: 13 217,00 (тринадесет хиляди двеста и седемнадесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
35,70 Не 1764/05.03.2002; 6208/27.09.2017
8 7604/08.04.2024 7604 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.206
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 000123
ПАСИЩЕ, площ: 3 820,00 (три хиляди осемстотин и двадесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
236,60 Не
9 7605/08.04.2024 7605 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.7.72
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 007072
ПАСИЩЕ, площ: 11 165,00 (единадесет хиляди сто шестдесет и пет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
30,10 Не 1765/05.03.2002; 6209/27.09.2017
10 7606/08.04.2024 7606 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.200
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 000129
ПАСИЩЕ, площ: 2 824,00 (две хиляди осемстотин двадесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
150,00 Не
11 7607/08.04.2024 7607 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.195
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 000139
ПАСИЩЕ, площ: 560,00 (петстотин и шестдесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
29,70 Не
12 7611/08.04.2024 7611 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.180
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 000137
ПАСИЩЕ, площ: 11 730,00 (единадесет хиляди седемстотин и тридесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
726,70 Не
13 7597/08.04.2024 7597 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.7.79
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 007079
ПАСИЩЕ, площ: 15 540,00 (петнадесет хиляди петстотин и четиридесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
42,00 Не
14 7596/08.04.2024 7596 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.2.15
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Водоемите"
Номер по предходен план: 002015
ПАСИЩЕ, площ: 4 589,00 (четири хиляди петстотин осемдесет и девет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
14,50 Не
15 7591/18.03.2024 7591 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.100.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица, одобрени със Заповед №РД-18-1472/09.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.03.2021г.

Номер по предходен план: 000269
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , площ: 1 659,00 (хиляда шестстотин петдесет и девет) кв.м,
Поземлен имот с идентификатор 16064.100.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: ГРОБИЩЕН ПАРК
5 043,40 Не
16 7592/18.03.2024 7592 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица, одобрени със Заповед №РД-18-1472/09.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК
Последно изменение на кадастрлната карта и кадастрлните регистри, засягащо поземления имот е от 17.03.2021г.

Номер по предходен план: 000247
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 13 943,00 (тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и три) кв.м,
Поземлен имот с идентификатор 16064.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица

Трайно предназначение на територията: урбанизирана

Начин на трайно ползване: ГРОБИЩЕН ПАРК
31 790,00 Не
17 7581/06.03.2024 7581 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.1.41
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Божура"
Номер по предходен план: 001041
ПАСИЩЕ, площ: 30 944,00 (тридесет хиляди деветстотин четиридесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
74,30 Не
18 7582/06.03.2024 7582 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.1.43
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Божура"
Номер по предходен план: 001043
ПАСИЩЕ, площ: 3 207,00 (три хиляди двеста и седем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 7
46,20 Не
19 7578/06.03.2024 7578 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.6.70
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 000087
ПАСИЩЕ, площ: 20 997,00 (двадесет хиляди деветстотин деветдесет и седем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
56,70 Не
20 7584/06.03.2024 7584 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.3.32
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Течението"
Номер по предходен план: 003032
ПАСИЩЕ, площ: 20 092,00 (двадесет хиляди деветдесет и два) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
63,30 Не
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2024 | Намерени са 1257 записа |