ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.7 и чл. 25 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени вещни права върху имота по чл. 7 ал. 2 от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 7648/21.06.2024 7648 гр.Каблешково Поземлен имот с идентификатор 35033.501.1621 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със Заповед РД-18-37/27.07.2015г. Предишен идентификатор 35033.501.1107
УПИ I, кв. 84 по регулационния план на гр. Каблешково.
Адрес: ул. "Черно море" 23.
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 3 370,00 (три хиляди триста и седемдесет) кв.м,
Начин на трайно ползване: Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, с отреждане за битов комбинат, озеленяване и автогара.
106 155,00 Не
2 7643/04.06.2024 7643 с.Гълъбец Поземлен имот с идентификатор 18229.501.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гълъбец, одобрени със Заповед РД-18-7/16.01.2024г. на изпълнителен директор на АГКК. УПИ 32, кв. II по регулационния план на с. Гълъбец. Ул. Пирин № 34. ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , площ: 3 795,00 (три хиляди седемстотин деветдесет и пет) кв.м, с идентификатор 18229.501.353
СГРАДА, площ: 840,00 (осемстотин и четиридесет) кв.м, с идентификатор 18229.501.353.1
Застроена площ: 840 кв.м
Брой етажи: 1
Предназначение: Сграда за детско заведение.
102 181,40 Не
3 7641/31.05.2024 7641 гр.Поморие Поземлен имот с идентификатор 57491.507.462 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК. УПИ I, кв.116 по регулационния план на гр. Поморие. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 57491.507.462, площ: 13 760,00 (тринадесет хиляди седемстотин и шестдесет) кв.м, Начин на трайно ползване: За комплекс за образование
СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, площ: 280,00 (двеста и осемдесет) кв.м, с идентификатор 57491.507.462.2. Брой етажи: 1 Брой самостоятелни обекти в сградата: 2
СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, площ: 1 438,00 (хиляда четиристотин тридесет и осем) кв.м, с идентификатор 57491.507.462.3. Брой етажи: 2
СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, площ: 58,00 (петдесет и осем) кв.м, с идентификатор 57491.507.462.4. Брой етажи: 1
СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, площ: 156,00 (сто петдесет и шест) кв.м, с идентификатор 57491.507.462.5. Брой етажи: 1
СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, площ: 151,00 (сто петдесет и един) кв.м, с идентификатор 57491.507.462.6. Брой етажи: 1
СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, площ: 107,00 (сто и седем) кв.м, с идентификатор 57491.507.462.7. Брой етажи: 1
СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, площ: 106,00 (сто и шест) кв.м, с идентификатор 57491.507.462.8. Брой етажи: 1
913 468,60 Не 76/29.12.1997; 305/18.06.1999; 5230/01.03.2012
4 7642/31.05.2024 7642 гр.Поморие Поземлен имот с идентификатор 57491.507.462 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК. УПИ I, кв.116 по регулационния план на гр. Поморие. СГРАДА, площ: 1 420,00 (хиляда четиристотин и двадесет) кв.м, с идентификатор 57491.507.462.1 по КККР на гр. Поморие.
Застроена площ: 710 кв.м.
Брой етажи: 2
Предназначение: Сграда за детско заведение
507 845,30 Не 305/18.06.1999; 4493/27.08.2008
5 7620/30.04.2024 7620 с.Бата Поземлен имот с идентификатор 02810.501.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бата, одобрени със Заповед №РД- 18-4/16.01.2024г. на изпълнителен директор на АГКК, УПИ VII, кв. 20 по регулационния план на с. Бата. Ул. "Иван Вазов" №31. ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 510,00 (петстотин и десет) кв.м, с идентификатор 02810.501.234
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м)

СГРАДА, площ: 174,00 (сто седемдесет и четири) кв.м,
с идентификатор 02810.501.234.1 по КККР на с. Бата със застроена площ 87 кв.м.
Брой етажи: 2
Предназначение: Заведение за социални грижи.

10 039,80 Не
6 7619/25.04.2024 7619 с.Горица Поземлен имот с идентификатор 16064.3.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-1472/09.08.2018г. на изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 17.03.2021г.
Местност: "Кошарите"
Начин на трайно ползване: Пасище
Номер по предходен план:003031
ПАСИЩЕ, площ: 2 089,00 (две хиляди осемдесет и девет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
154,10 Не
7 7618/25.04.2024 7618 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.3.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-1472/09.08.2018г. на изпълнителен директор на АГКК.
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 17.03.2021г.
Местност: "Сухата чешма"
Начин на трайно ползване: Пасище
Номер по предходен план:000246
ПАСИЩЕ, площ: 1 832,00 (хиляда осемстотин тридесет и два) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
113,50 Не
8 7616/25.04.2024 7616 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.601.717 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със Заповед РД-18-132/25.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК.
Адрес: с. Горица, ул. "Св.Св. Кирил и Методий"
Начин на трайно ползване: Гробищен парк
Номер по предходен план: няма

ГРОБИЩЕН ПАРК, площ: 385,00 (триста осемдесет и пет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

1 108,80 Не
9 7613/10.04.2024 7613 с.Бата
Поземлен имот с идентификатор 02810.501.242 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бата, одобрени със Заповед №РД-18-4/16.01.2024г на изпълнителен директор на АГКК,
УПИ VIII, кв. 20 по регулационния план на с. Бата.
Адрес: Ул. "Иван Вазов" №29.
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 694,00 (хиляда шестстотин деветдесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.

СГРАДА , площ: 446,00 (четиристотин четиридесет и шест) кв.м,
с идентификатор 02810.501.242.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бата, одобрени със Заповед №РД-18-4/16.01.2024г на изпълнителен директор на АГКК,
Застроена площ 223 кв.м.
Брой етажи: 2
Предназначение: Здравно заведение.
25 887,70 Не
10 7598/08.04.2024 7598 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.6.72
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.04.2021г.
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 000085
ПАСИЩЕ, площ: 24 793,00 (двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и три) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
74,40 Договор за наем на общински имот №Д-213/25.06.2021 г. с Яни Василев Киряков Не
11 7597/08.04.2024 7597 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.7.79
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 007079
ПАСИЩЕ, площ: 15 540,00 (петнадесет хиляди петстотин и четиридесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
42,00 Не
12 7596/08.04.2024 7596 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.2.15
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Водоемите"
Номер по предходен план: 002015
ПАСИЩЕ, площ: 4 589,00 (четири хиляди петстотин осемдесет и девет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
14,50 Не
13 7599/08.04.2024 7599 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.7.134
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 000091
ПАСИЩЕ, площ: 9 754,00 (девет хиляди седемстотин петдесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
23,40 Договор за наем на общински имот №Д-213/25.06.2021 г. с Яни Василев Киряков Не
14 7600/08.04.2024 7600 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.6.65
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 000116
ПАСИЩЕ, площ: 6 643,00 (шест хиляди шестстотин четиридесет и три) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 5
272,00 Договор за наем на общински имот №Д-213/25.06.2021 г. с Яни Василев Киряков Не
15 7601/08.04.2024 7601 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.184
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 000120
ПАСИЩЕ, площ: 8 388,00 (осем хиляди триста осемдесет и осем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
519,60 Не
16 7602/08.04.2024 7602 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.2.89
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Водоемите"
Номер по предходен план: 002089
ПАСИЩЕ, площ: 7 999,00 (седем хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
25,20 Не
17 7603/08.04.2024 7603 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.7.75
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 007075
ПАСИЩЕ, площ: 13 217,00 (тринадесет хиляди двеста и седемнадесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
35,70 Не 1764/05.03.2002; 6208/27.09.2017
18 7604/08.04.2024 7604 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.206
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 000123
ПАСИЩЕ, площ: 3 820,00 (три хиляди осемстотин и двадесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
236,60 Не
19 7605/08.04.2024 7605 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.7.72
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Местност: "Герена"
Номер по предходен план: 007072
ПАСИЩЕ, площ: 11 165,00 (единадесет хиляди сто шестдесет и пет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 10
30,10 Не 1765/05.03.2002; 6209/27.09.2017
20 7606/08.04.2024 7606 с.Лъка
Поземлен имот с идентификатор 44425.11.200
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка,
одобрени със Заповед №РД-18-1313/17.07.2018г. на
Изпълнителен директор на АГКК
Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: "Момина чешма"
Номер по предходен план: 000129
ПАСИЩЕ, площ: 2 824,00 (две хиляди осемстотин двадесет и четири) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 3
150,00 Не
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2024 | Намерени са 1265 записа |