ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приложение №8 към чл. 2, т.7 и чл. 25 от Наредба №8/17.12.2009 на МРРБ Брой записи на страница:
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени вещни права върху имота по чл. 7 ал. 2 от ЗОС Наличие на договор за концесия Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 7237/12.05.2023 7237 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.706 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-16-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.229 УПИ Х по регулационния план на гр.Поморие
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 133,00 (хиляда сто тридесет и три) кв.м,
Начин на трайно ползване: "За паркинг"
35 689,50 Не
2 7238/12.05.2023 7238 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.707 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.229 УПИ ХІ по регулационния план на гр.Поморие
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 4 496,00 (четири хиляди четиристотин деветдесет и шест) кв.м,
Начин на трайно ползване: "За паркинг"
141 624,00 Не
3 7214/24.03.2023 7214 с.Александрово
Поземлен имот с идентификатор: 00271.2.228 (нула, нула, две, седем, едно, точка, две, точка, две, две, осем) по КККР, одобрени със заповед РД-18-1307/17.07.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение
Местност: ГАБАРАКА
ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 884 041,00 (осемстотин осемдесет и четири хиляди четиридесет и един) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Горска
Категория на земята:0
Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора
Предишен идентификатор: 00271.2.207
Номер по предходен план: 00003
1 166 934,10 Не
4 7215/24.03.2023 7215 с.Александрово
Поземлен имот с идентификатор: 00271.2.229 (нула, нула, две, седем,
едно, точка, две, точка, две, две, девет) по КККР, одобрени със заповед РД-18-1307/17.07.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за изменение
Местност: ГАБАРАКА

ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, площ: 1 500,00 (хиляда и петстотин) кв.м,
Трайно предназначение на имота: Горска
Категория на имота: 0
Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора
Предишен идентификатор: 00271.2.207
Номер на предходен план: 000003
2 428,80 Не
5 7217/22.03.2023 7217 гр.Каблешково
Поземлен имот с идентификатор 35033.501.235 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК

УПИ ІІІ кв.36 по регулационния план на гр.Каблешково

Административен адрес: гр.Каблешково ул."Климент Охридски" №5
СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, площ: 1 338,00 (хиляда триста тридесет и осем) кв.м,
Сграда с идентификатор 35033.501.235.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Масивна триетажна сграда със застроена площ 1338кв.м., построена 1975г.

СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, площ: 237,00 (двеста тридесет и седем) кв.м,
Сграда с идентификатор 35033.501.235.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК
Масивна едноетажна сграда със застроена площ 237кв.м., построена 1975г.

359 456,80 Не
6 7216/22.03.2023 7216 с.Александрово
Поземлен имот с идентификатор 00271.501.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Александрово, одобрени със Заповед №РД-18-133/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК

УПИ ХІ кв.12 по регулационния план на с.Александрово

Административен адрес : с.Александрово ул."Хан Аспарух" 19
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 177,00 (хиляда сто седемдесет и седем) кв.м,
За обект комплекс за култура и изкуство

СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, площ: 184,00 (сто осемдесет и четири) кв.м,
Сграда с идентификатор 00271.501.159.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Алексанрово, одобрени със Заповед №РД-18-133/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
Едноетажна масивна сграда, построена 1977г., със застроена площ 184кв.м.

СГРАДА, площ: 40,00 (четиридесет) кв.м,
Сграда с идентификатор 00271.501.159.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Александрово, одобрени със Заповед №РД-18-133/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
Едноетажна масивна сграда, построена 1977г., със застроена площ 40кв.м.

12 928,70 Договор за наем на общински имот №Д-382/03.08.2018г. с ЕТ "ИППМП д-р Д. Калчев". Не
7 7221/22.03.2023 7221 гр.Ахелой
Поземлен имот с идентификатор 00833.501.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК

УПИ І кв.11 по регулационния план на гр.Ахелой

Административен адрес: гр.Ахелой ул."Слънчев бряг" 19
ДРУГ ВИД ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА, площ: 584,00 (петстотин осемдесет и четири) кв.м,
Сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК
Масивна двуетажна сграда, построена 1981г., със застроена площ 584кв.м.
137 569,30 Договор за наем на общински имот Дог.№Д-18/11.01.2023г с "Цетин България" ЕАД. Не
8 7220/22.03.2023 7220 с.Горица
Поземлен имот с идентификатор 16064.601.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица, одобрени със Заповед №РД-18-132/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК

УПИ ХІ кв.8 по регулационния план на с.Горица

Административен адрес: с.Горица ул."Св.Св. Кирил и Методий"
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 223,00 (хиляда двеста двадесет и три) кв.м,
За обект комплекс за култура и изкуство

СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, площ: 379,00 (триста седемдесет и девет) кв.м,
Сграда с идентификатор 16064.601.335.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горица, одобрени със Заповед №РД-18-132/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
Масивна двуетажна сграда, построена 1960г., със застроена площ 379кв.м.
36 848,10 Не
9 7218/22.03.2023 7218 с.Лъка
- Поземлен имот с идентификатор 44425.501.225 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
- УПИ ХVІІ кв.23 по регулационния план на с.Лъка
- Административен адрес: с.Лъка ул."Стара планина"
- ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 768,00 (седемстотин шестдесет и осем) кв.м,
За административна сграда
- АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЛОВА СГРАДА, площ: 95,00 (деветдесет и пет) кв.м,
Сграда с идентификатор 44425.501.225.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
Двуетажна масивна сграда, построена 1968г., със застроена площ 95кв.м.
Първия етаж от сградата се ползва от читалище "Възраждане" с.Лъка, а втория етаж се ползва за кметство
- ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ, площ: 20,00 (двадесет) кв.м,
Сграда с идентификатор 44425.501.225.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лъка, одобрени със Заповед №РД-18-131/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
Едноетажна масивна сграда, построена 1968г., със застроена площ 20кв.м.
12 107,10 С решение №354/12.07.2002г. и решение №13/19.12.2003г. на Общински съвет гр.Поморие се предоставя за безвъзмездно право на ползване за читалищни нужди на читалище "Възраждане" с.Лъка, първи етаж от сградата. Договор за наем на общински имот №Д-390/15.11.2021г. с "Миша Г 93" ЕООД. Не
10 7219/22.03.2023 7219 с.Медово
Поземлен имот с идентификатор 47651.501.387 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-130/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК

УПИ ІІ кв.24 по регулационния план на с.Медово

Административен адрес: с.Медово ул."Христо Ботев" №1
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 1 174,00 (хиляда сто седемдесет и четири) кв.м,
За обект комплекс за култура и изкуство

СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, площ: 310,00 (триста и десет) кв.м,
Сграда с идентификатор 47651.501.387.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-130/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
Едноетажна масивна сграда, построена 1963г. със застроена площ 310кв.м.
17 085,70 С решение №285/02.10.1998г. на Общински съвет гр.Поморие се предоставя безвъзмездно право на ползване за читалищни нужди. Не
11 7211/17.03.2023 7211 с.Медово
Поземлен имот с идентификатор: 47651.143.6 (четири, седем, шест, пет, едно, точка, едно, четири, три, точка, шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-1475/09.08.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регисти, засягащо поземления имот е от 18.03.2021г.
Местност: РЕКАТА
Начин на трайно ползване:Пасище
Номер по предходен план:143006

ПАСИЩЕ, площ: 31 826,00 (тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и шест) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 4
1 830,00 Не
12 7206/13.03.2023 7206 гр.Поморие
кв.Каменар
Поземлен имот с идентификатор 57491.601.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-128/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
УПИ Х кв.21 по регулационния план на кв.Каменар, гр.Поморие
АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА, площ: 283,20 (двеста осемдесет и три цяло и двадесет) кв.м,
Сграда с идентификатор 57491.601.72.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-128/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
Масивна сграда - двуетажна в западната част и едноетажна в източната част, построена 1977г. и пристроена 2022г., със застроена площ 220кв.м. и разгъната застроена площ 283,20кв.м.
Първия етаж от сградата е филиал на читалище "Просвета 1888", а втория етаж от сградата е с отделен вход и се използва за кметство.

ДРУГ ВИД ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА, площ: 70,00 (седемдесет) кв.м,
Сграда с идентификатор 57491.601.72.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, одобрени със Заповед №РД-18-128/25.07.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК
Едноетажна сграда, със застроена площ 70кв.м.
59 062,20 Не
13 7207/13.03.2023 7207 с.Горица Поземлен имот с идентификатор 16064.601.708 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горица, одобрени със заповед РД-18-132/25.07.2022г. на изпълнителен директор на АГКК, УПИ XIV, кв.29 по регулационния план на с. Горица. Адрес на поземления имот: с.Горица, ул. "Св. Св. Кирил и Методий". ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , площ: 607,00 (шестстотин и седем) кв.м, Начин на трайно ползване: За административна сграда, комплекс.
АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЛОВА СГРАДА, площ: 308,00 (триста и осем) кв.м, с идентификатор 16064.601.708.1 по КК и КР на с. Горица, масивна двуетажна, със застроена площ 154 кв.м, построена през 1978г.

ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ, площ: 20,00 (двадесет) кв.м, с идентификатор 16064.601.708.2 по КК и КР на с. Горица, масивна, едноетажна.
17 086,20 Договор за наем на общински имот №Д-356/03.11.2021г. с "Даймънд бюти енд лайф " ЕООД. Не
14 7203/10.02.2023 7203 гр.Поморие
Поземлен имот с идентификатор 57491.501.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК

кв.254 УПИ VІІІ по регулационния план на гр.Поморие
ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, площ: 3 835,00 (три хиляди осемстотин тридесет и пет) кв.м,
За обект за детско заведение
1. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 57491.501.375.1 ПО КК И КР НА ГР.ПОМОРИЕ, площ: 1 152,00 (хиляда сто петдесет и два) кв.м,
ДЕТСКА ГРАДИНА - масивна триетажна сграда, построена 1985г., със ЗП 384 кв.м. и РЗП 1152кв.м.
2. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 57491.501.375.2 ПО КК И КР НА ГР.ПОМОРИЕ, площ: 1 170,17 (хиляда сто и седемдесет цяло и седемнадесет) кв.м,
ДЕТСКА ГРАДИНА - масивна триетажна сграда, построена 2018г., със ЗП 423 кв.м. и РЗП 1170,17кв.м.
3. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 57491.501.375.3 ПО КК И КР НА ГР.ПОМОРИЕ, площ: 41,00 (четиридесет и един) кв.м,
КОТЕЛНО КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА - масивна едноетажна сграда, построена 1985г., със ЗП 41 кв.м.
1 353 390,50 Не 2195/12.09.2002; 2841/18.02.2005
15 7190/23.01.2023 7190 с.Козичино
Поземлен имот с идентификатор 37753.83.69 (три, седем, седем, пет, три, точка, осем, три, точка, шест, девет)
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино,
одобрени със Заповед №РД-18-1474/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Местност: "Бозалъка"
Начин на трайно ползване: Пасище
Стар идентификатор: 37753.83.44
Номер по предходен план:000353

ПАСИЩЕ, площ: 155 138,00 (сто петдесет и пет хиляди сто тридесет и осем) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 7 /седем/
237 547,30 Не
16 7189/23.01.2023 7189 с.Козичино
Поземлен имот с идентификатор 37753.83.68 (три, седем, седем, пет, три, точка, осем, три, точка, шест, осем)
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино,
одобрени със Заповед №РД-18-1474/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Местност: "Бозалъка"
Начин на трайно ползване: За извор на прясна вода
Стар идентификатор: 37753.83.44
Номер по предходен план: 000353

ЗА ИЗВОР НА ПРЯСНА ВОДА, площ: 900,00 (деветстотин) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 7 /седем/
1 378,10 Не
17 7185/18.01.2023 7185 с.Козичино
Поземлен имот с идентификатор 37753.104.26 (три, седем, седем, пет, три, точка, едно, нула, четири, точка, две, шест)
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино,
одобрени със Заповед №РД-18-1474/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.

Вместо: Местност: "Бадемите"
Да се чете: Местност: "Белнище"

Начин на трайно ползване: За извор на прясна вода
Стар идентификатор: 37753.104.10

ЗА ИЗВОР НА ПРЯСНА ВОДА, площ: 901,00 (деветстотин и един) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 0 /нула/
2 054,30 Не
18 7186/18.01.2023 7186 с.Козичино
Поземлен имот с идентификатор 37753.104.24 (три, седем, седем, пет, три, точка, едно, нула, четири, точка, две, четири)
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино,
одобрени със Заповед №РД-18-1474/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.

Вместо: Местност: "Бадемите"
Да се чете: Местност: "Белнище"

Начин на трайно ползване: За извор на прясна вода
Стар идентификатор: 37753.104.9

ЗА ИЗВОР НА ПРЯСНА ВОДА, площ: 900,00 (деветстотин) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 6 /шест/
2 052,00 Не
19 7187/18.01.2023 7187 с.Козичино
Поземлен имот с идентификатор 37753.104.27 (три, седем, седем, пет, три, точка, едно, нула, четири, точка, две, седем)
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино,
одобрени със Заповед №РД-18-1474/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.

Вместо: Местност: "Бадемите"
Да се чете: Местност: "Белнище"

Начин на трайно ползване: Пасище
Стар идентификатор: 37753.104.9

ПАСИЩЕ, площ: 25 290,00 (двадесет и пет хиляди двеста и деветдесет) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 6 /шест/
57 661,20 Не
20 7177/11.01.2023 7177 с.Козичино
Поземлен имот с идентификатор 37753.104.26 (три, седем, седем, пет, три, точка, едно, нула, четири, точка, две, шест)
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Козичино,
одобрени със Заповед №РД-18-1474/09.08.2018г.
на Изпълнителен директор на АГКК.
Местност: "Бадемите"
Начин на трайно ползване: За извор на прясна вода
Стар идентификатор: 37753.104.10

ЗА ИЗВОР НА ПРЯСНА ВОДА, площ: 901,00 (деветстотин и един) кв.м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Категория на земята: 0 /нула/
2 054,30 Не 4749/15.10.2009; 7185/18.01.2023
12345678910...>>Филтър → Период: 01.01.1900-31.12.2023 | Намерени са 1104 записа |